Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dimecres, 1 d'abril de 2015
Benvinguda  
Fil directe amb l´alcaldia
Ajuntament  
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme  
Planejament i gestió urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge  
Informació  
Farmàcies de guàrdia
Mitjans de comunicació
Telèfons d´interès
Transports públics
Cultura i Patrimoni  
Salut  
Promoció Econòmica  
Formació i Ocupació  
Educació i Ensenyament  
Medi Ambient  
Medi ambient
Gestió de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials  
Accedir
Policia Local  
Adreça i telèfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports  
Publicacions  
Arxiu Municipal  

Ajuntament On-line

Calendari d'actes
<< Abril 2015 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
    1 2345
6 7 8 9 101112
13141516171819
20 212223242526
27 282930      
Cercador

Ajuntament
Totes les administracionsImpulsat per AOC
Accés al correu
Usuari:
Contrasenya:
ajuda correu
Alta de nova bústi@
Si no podeu accedir al correu feu clic per accedir des d'aquí

Envia una e-postal de Valls

Cercador ajvalls.org

El temps
Estació Meteorològica Plaça del Blat
Estació Meteorològica Plaça del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

CAPÍTOL I. NATURALESA I FET IMPOSABLE

Article 1r.
La Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, estableix en el seu article 60.1 amb caràcter obligatori, l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que es regularà pels preceptes continguts en aquesta ordenança.

Article 2n.
Aquest impost absorbeix totes les taxes o qualsevol altra exacció sobre la circulació i el rodatge dels vehicles que en són objecte, amb excepció dels que s'assenyalin per estacionament en vies públiques municipals o aparcament vigilat.

Article 3r.
1.Són objecte de l'impost els vehicles de tracció mecànica apte per a circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria, amb excepció dels que s'indiquen en l'article 4, que hagi estat matriculat en els registres públics.
2.Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística, així com tot altre, degudament autoritzat.
3.No estan subjectes a aquest impost:
)a Els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa.
)b Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica que la seva càrrega útil no sigui superior a 750 quilograms.

CAPÍTOL II. EXEMPCIONS

Article 4t.
.1 Estaran exempts d'aquest impost:
)a Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
)b Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
)c Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.
)d Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malats
)e Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que, per construcció, no puguin arribar en pla a una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment (i no simplement adaptats) per a l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física.
Tanmateix estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, aplicant-se l'exempció, mentre es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no seran aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle simultàniament.
Als efectes del que disposa aquesta lletra, es consideraran persones amb discapacitat aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
)f Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de concessió administrativa atorgada pel municipi de la imposició.
)g Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.
.2 Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l'apartat 1 del present article, els interessats n'han d'instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
Declarada l'exempció per l'Administració municipal, s'expedirà un document que n'acrediti la seva concessió.
En relació amb l'exempció prevista en el paràgraf segon de la lletra e) de l'apartat 1 anterior, l'interessat haurà d'adjuntar a més a la seva sol·licitud, el certificat de la discapacitat emès per l'òrgan competent i justificar el destí del vehicle.
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritatge de l'impost, respecte de liquidacions que ja han estat lliurades i que es trobin en període voluntari en el moment de la sol·licitud, produiran efectes en el mateix exercici en què s'hagin acomplert els requisits establerts per a tenir-hi dret quan es merita l'impost.
.3 Bonificacions
)a D'acord amb la modificació de l'art. 96 de la llei 39/88, els vehicles de caràcter històric o els que tinguin com a mínim 25 anys d'antiguitat, des de la seva matriculació, o en el seu defecte, des de la fabricació o data en què el model s'ha deixat de produir, seran bonificats amb el 100% de la quota liquidable.
Per gaudir d'aquesta bonificació, els interessats hauran de sol·licitar la seva concessió per l'exercici següent al de la sol·licitud i no tindrà efectes retroactius, en la qual s'haurà d'indicar l'antiguitat del vehicle, matrícula i presentant còpia del document que acrediti la seva antiguitat, com per exemple el permís de circulació.
Un cop declarada la bonificació per l'Ajuntament, s'expedirà un document que acrediti la seva concessió.
)b Els vehicles amb motor elèctric o amb tecnologia de tipus híbrida (gasolina/elèctric o dièsel/elèctric ) gaudiran d'una bonificació del 75 per cent de la quota de l'impost. Per a gaudir d'aquesta bonificació els interessats han d'acompanyar a l'escrit de sol·licitud, còpia de la documentació tècnica del vehicle.

Article 5è.
.1L'impost s'acreditarà el dia 1 de gener de cada any, llevat en el cas de primera adquisició del vehicle, que tindrà lloc quan es produeixi aquesta adquisició.
.2L'import de la quota de l'Impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de la quota en aquests períodes en els supòsits de baixa temporal per subtracció o robatori del vehicle, això des del moment en què es produeixi la baixa temporal en el Registre públic corresponent.
En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan intervingui un venedor de vehicles amb establiment obert a l'Estat per aquesta activitat, segons el que determina l'article 33 del Reglament General de vehicles, no es procedirà al prorrateig de deute, però el vehicle no s'inclourà al padró del següent exercici.
Les baixes temporals per transmissió regulades al paràgraf anterior tindran una durada màxima d'un any. Vençut aquest termini el compravenda haurà de sol·licitar el canvi de titularitat al seu nom. Quan la transferència es produeixi l'any natural següent ala data de la baixa, l'import de la quota es calcularà d'acord amb l'apartat 3 d'aquest article.

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 6è.
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.

CAPÍTOL IV. TARIFES

Article 7è.
.1Les quotes del quadre de tarifes de l'impost, fixat per l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i modificat per l'article 18.24 de la Llei 50/98, de 31 de desembre, multiplicant la base per l'índex 2,00.
.2Pel que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en aquest municipi serà el següent:
QUADRE DE TARIFES
A) Segons potència fiscal (Cavalls fiscals) Import €
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terreny
De menys de 8 cavalls fiscals 22,72
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 61,34
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 129,50
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 161,30
De 20 cavalls fiscals en endavant 201,60
2. Tractors, tractocamions, tractors d'obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica
De menys de 16 cavalls fiscals 31,81
De 16 fins 25 cavalls fiscals 50,00
De més de 25 cavalls fiscals 149,94
B) Segons el número de places (places)
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades pel transport de més de 9 persones
De menys de 21 places 149,24
De 21 a 50 places 213,55
De més de 50 places 266,94
C) Segons la càrrega útil (quilograms)
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per al transport de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitatge
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 76,10
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 149,94
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 215,35
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 266,94
2. Remolcs i Semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats
De més de 750 a menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 31,81
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 50,00
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 149,94
D) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors 7,96
Motocicletes fins a 125 cc. 7,96
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc 13,63
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc 27,27
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc 54,52
Motocicletes de més de 1.000 cc 109,04
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicació de les tarifes serà el que es determina al Reglament General de Vehicles, aprovat pel Real Decret 2822/98 de 23 de desembre.

CAPÍTOL V. GESTIÓ

Article 8è.
La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.

Article 9è.
El pagament de l'impost s'acreditarà per qualsevol dels següents mitjans:
)a Rebuts tributaris
)b Cartes de pagament
Article 10è.
.1Els qui sol·licitin davant la Prefectura Provincial de Trànsit la matriculació, la certificació d'aptitud per a circular o la baixa definitiva d'un vehicle, tindrà que acreditar, prèviament, el pagament de l'impost.
.2Els titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de Trànsit la reforma dels mateixos, sempre que s'alteri la seva classificació a efectes d'aquest Impost, així també com en els casos de transferència de canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, o de baixa d'aquests vehicles, tindran que acreditar prèviament, davant la Prefectura Provincial de Trànsit, el pagament de l'últim rebut presentat a cobrament de l'impost, sens perjudici de què sigui exigible per la via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes, per aquest concepte, meritats, liquidats, presentats al cobrament i no prescrits.
.3Les Prefectures Provincial de Trànsit no tramitaran els expedients sinó s'acredita el pagament de l'impost, en els termes establerts en els apartats anteriors.

Article 11è.
.1En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà dins el primer semestre de cada any i en el període de cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-ho per mitjà d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap cas, el període de cobrament en període voluntari serà inferior a dos mesos.
.2En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual hi figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost que estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, a nom de persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.
.3El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic en un termini de 15 dies hàbils perquè els interessats legítims puguin examinar-ho i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

CAPÍTOL VI. GESTIÓ PER DELEGACIÓ

Article 12è.
Si l'Ajuntament delega en la Diputació de Tarragona les facultats de gestió de l'impost i l'accepta, les normes contingudes en el títol anterior seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l'administració delegada.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 05/12/2014, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2015. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
 
< tornar ^ amunt

Informació permanent
Campanya prevenció mosquit tigre Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputació de Tarragona Barri Antic tac12
Servei municipal de transport urbà patronatesports Nou web de l´espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´Andròmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaça del Blat, núm. 1 - 43800 Valls (Tarragona) - Telf. 977 636 010 - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada       Port Aventura
Pàgina accesible segons W3C Pàgina accesible segons W3C