Consell Escolar Municipal

Consell Escolar Municipal

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal, és un òrgan de participació ciutadana en el sector de l'educació. Té una funció assessora i informativa, pot realitzar propostes a les institucions educatives.

Membres

En el Consell Escolar Municipal hi ha representants de tots els sectors de la comunitat educativa:

 • 8 regidors de l'Ajuntament designats pel Ple.
 • 8 representants dels pares/mares d'alumnes elegits pels pares/mares membres dels consells escolars entre ells mateixos:

2 pares/mares d'alumnes de les escoles públiques d’educació infantil i primària
2 pares/mares d'alumnes centres de secundària públics
2 pares/mares d'alumnes dels centres concertats.
1 pare/mare d'alumnes de les llars d'Infants
1 pare/mare d'alumnes d'Ensenyaments artístics

 • 8 representants dels professors/es elegits pels professors/es membres dels consells escolars entre ells mateixos:

2 professors/es dels centres públics d'educació infantil i primària
2 professors/es dels centres públics de secundària
2 professors/es dels centres concertats.
1 professor/a de l'Aula de formació d'Adults
1 professor/a de l'Escola Oficial d'Idiomes

 • 8 representants dels alumnes elegits pels alumnes membres dels consells escolars entre ells mateixos:

4 alumnes de centres de secundària públics
2 alumnes de centres concertats.
1 alumne/a d' ensenyaments d'idiomes
1 alumne/a d'Ensenyament d'adults

 • 8 representants dels directors/es elegits entre ells mateixos:

2 directors/es dels centres públics d'educació infantil i primària
2 directors/es dels centres públics de secundària
2 directors/es dels centres concertats.
1 director/a de Llars d'Infants
1 director/a d'ensenyaments artístics

 • 4 representants del personal d'administració i serveis elegits pels membres del PAS dels consells escolars entre ells mateixos:

2 representants del personal d'administració i serveis dels centres públics
1 representant del personal d'administració i serveis dels centres concertats.
1 representant d'administració

Reglament

REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE VALLS

La promulgació de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació, en l'article 35, preveu la creació dels consells escolars en l'àmbit municipal. El desenvolupament de la llei a Catalunya culmina amb l'aprovació de la llei 25/1985 de 10 de desembre dels Consells Escolars i el Decret 404/87 de 22 de desembre publicat en el DOGC el 27.1.1988 regulador de les bases generals d'organització i funcionament dels Consells Escolars Municipals.

En base a les atribucions que atorga el R.O.M per a crear consells de participació es regula el següent Reglament.

Article 1.- OBJECTE I FINALITATS.

L’objectiu del Consell Escolar Municipal és el de ser un organisme de consulta, assessorament i participació ciutadanes en la gestió educativa i en qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament de nivell no universitari dins l’àmbit municipal.

El CEM ha de canalitzar la informació i aquestes aportacions entre la població i l’administració educativa que correspongui.

Competències.

1. El caràcter d’organisme participatiu de la Comunitat Educativa Local en la programació de l’ensenyament no universitari es realitzarà mitjançant les funcions pròpies del Consell Escolar Municipal: assessorament, consulta, proposta i informació en les qüestions següents:

a) Els convenis i els acords de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i les institucions i organismes educatius que afecten l’ensenyament dins l’àmbit del municipi.

b) Els acords de competències delegades que millorin la qualitat del servei educatiu dins l’àmbit del municipi.

c) Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.

d) Determinació específica dels llocs escolars que s’han de crear, substituir o suprimir dins el municipi per aconseguir l’accés de tots els ciutadans a nivells educatius i culturals que els permeti la seva realització personal i social.

e) Planificació i admissió dels alumnes de la localitat amb la finalitat d’afavorir l’ocupació real de les places escolars i de millorar el rendiment educatiu i, si s’escau, fer factible l’obligatorietat de l’ensenyament.

f) Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l’alumne.

g) Els criteris d’emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centre públics d’ensenyament.

h) Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la conservació, la vigilància i el manteniment adequats dels centres docents.

i) Foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa en la renovació pedagògica i amb els principis d’escola activa per anar tendint a una escola democràtica, científica, crítica, lliure i no discriminatòria.

j) Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga als municipis.

2. Demanar informació a la Departament d'Educació i a l'Ajuntament sobre qualsevol matèria que afecti llur camp d'actuació, alhora que podrà requerir tota la informació i el suport tècnic que li calgui per a la seva activitat, d'acord amb allò que disposen els articles 18 i 20 de la Llei 25/85 dels consells escolars.

Article 2.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.

El CEM de Valls podrà funcionar :

a) en ple

b) en comissió permanent

c) en comissions de treball.

L'Alcalde és el president nat del CEM i de la Comissió Permanent, però pot delegar la presidència d'ambdós òrgans col·legiats o només d'un d'ells, en un altre/a regidor/a de l'Ajuntament.

El/la secretari/a del CEM serà un treballador/a municipal que haurà d'assistir amb veu i sense vot a totes les reunions i haurà de portar a terme les tasques d'estendre i custodiar les actes i els documents del Consell .

a) EL PLE.

Composició del Ple.

El Ple del CEM de Valls és l'òrgan suprem de decisió i estarà integrat pel seu nombre totalde membres.

El CEM tindrà la composició següent :

 • 8 regidors de l'Ajuntament designats pel Ple.
 • 8 representants dels pares/mares d'alumnes elegits pels pares/mares membres dels consells escolars entre ells mateixos:

2 pares/mares d'alumnes de les escoles públiques d’educació infantil i primària
2 pares/mares d'alumnes centres de secundària públics
2 pares/mares d'alumnes dels centres concertats.
1 pare/mare d'alumnes de les llars d'Infants
1 pare/mare d'alumnes d'Ensenyaments artístics

 • 8 representants dels professors/es elegits pels professors/es membres delsconsells escolars entre ells mateixos:

2 professors/es dels centres públics d'educació infantil i primària
2 professors/es dels centres públics de secundària
2 professors/es dels centres concertats.
1 professor/a de l'Aula de formació d'Adults
1 professor/a de l'Escola Oficial d'Idiomes

 • 8 representants dels alumnes elegits pels alumnes membres dels consells escolars entre ells mateixos:

4 alumnes de centres de secundària públics
2 alumnes de centres concertats.
1 alumne/a d' ensenyaments d'idiomes
1 alumne/a d'Ensenyament d'adults

 • 8 representants dels directors/es elegits entre ells mateixos:

2 directors/es dels centres públics d'educació infantil i primària
2 directors/es dels centres públics de secundària
2 directors/es dels centres concertats.
1 director/a de Llars d'Infants
1 director/a d'ensenyaments artístics

 • 4 representants del personal d'administració i serveis elegits pels membres del PAS dels consells escolars entre ells mateixos:

2 representants del personal d'administració i serveis dels centres públics
1 representant del personal d'administració i serveis dels centres concertats.
1 representant d'administració i serveis de Llars, ensenyaments artístics, AFA i EOI

A més, els Serveis Territorials del Departament d’Educació podran designar representats del Departament a les sessions del CEM, segons podran disposa l'article 12 del Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals d'organització i funcionament dels consells escolars municipals.

El Consell Escolar Municipal podrà demanar, quan hagi de tractar temes específics o puntuals que així ho requereixin, l'assistència de persones de reconeguda vàlua i coneixements en la matèria, amb veu però sense vot.

Si un membre del Consell Escolar Municipal deixa de formar part del sector que representa o canvia de residència quant a la població, cessarà automàticament com a membre del CEM. El sector afectat nomenarà un nou representant entre els suplents.

Funcionament del Ple.

1. L'Alcalde és el president nat del CEM i de la Comissió Permanent, però pot delegar la presidència d'ambdós òrgans col·legiats o només d'un d'ells, en un altre/a regidor/a de l'Ajuntament mitjançant la corresponent disposició de l’Alcaldia.

2. El/la secretari/a del CEM serà un funcionari municipal que haurà d'assistir amb veu i sense vot a totes les reunions i haurà de portar a terme les tasques d'estendre i custodiar les actes i els documents del Consell.

Les actes se signaran pel secretari/a amb el vist-i-plau de qui hagi exercit la presidència i s'aprovaran en la sessió posterior.

3. El Ple del Consell està format en tot moment pel conjunt de membres del Consell Escolar Municipal.

4. El Ple del CEM de Valls es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada trimestre i a l'inici i acabament del curs escolar; i amb caràcter extraordinari sempre que el convoqui el/la president/a del Consell ja sigui per iniciativa de la Comissió Permanent o a iniciativa d'1/3 part dels membres del Ple. En aquest cas, en la petició s’haurà d’exposar el tema a tractar i el perquè de la seva necessitat.

5. El president convocarà el Ple del Consell Escolar Municipal, amb tres dies d'antelació i amb l’Ordre del Dia, aprovat per la Comissió Permanent, amb la inclusió de les propostes presentades, a requeriment del president, per qualsevol membre del Consell.

6. La petició de Ple extraordinari serà adreçada al President/a, que haurà de convocar-lo en un termini màxim de tres dies hàbils després d’haver rebut la petició. La sessió haurà de tenir lloc en el termini màxim de deu dies següents. Si el tema és considerat de màxima urgència, podrà convocar-se en un termini màxim de quaranta-vuit hores.

7. En les reunions ordinàries del Ple s’hi presentaran els informes de les Comissions de Treball, si n’hi ha, així com els de la Comissió Permanent.

8. El quòrum per a la vàlida constitució de l’òrgan col·legiat serà el de la majoria absoluta dels seus components.

Si no hi ha quòrum el Consell es podrà constituir en segona convocatòria mitja hora després de l'assenyalada per la primera. En aquest cas és suficient l'assistència d'1/3 part dels seus membres.

9. Les resolucions i acords es prendran per consens.

En cas que el consens no fos possible, les resolucions, acords, etc., es prendran per votació. Cada membre del Ple del CEM té un vot i el vot no és delegable. Per poder-se tenir en consideració caldrà el vot afirmatiu de la meitat més un dels assistents. En cas d’empat, la presidència podrà fer ús del vot de qualitat. En les actes es podran reflectir els vots particulars.

10.Les resolucions seran trameses als organismes que els afectin i posades a coneixement de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament.

11. La Regidoria d’Educació informarà i/o posarà a consideració del Consell tot el que li pugui afectar.

12. A petició de la presidència o altres membres del Consell, al Ple podrà assistir-hi, amb veu, però sense vot, un representant dels Serveis Educatius., si s’entén la seva necessitat.

b) LA COMISSIÓ PERMANENT

Composició de la Comissió permanent.

La Comissió permanent està formada per:

 • el/a president/a que serà el mateix/a que el/la del Consell Escolar Municipal
 • 1 regidor de l'Ajuntament
 • 1 representant de directors i professors d’escoles públiques d’educació infantil i primària
 • 1 representant de directors i professors de centres secundària públics
 • 1 representant de directors i professors de centres concertats
 • 1 representant de pares/mares d’alumnes d’escoles públiques d’educació infantil i primària
 • 1 representant de pares/mares d’alumnes de centres concertats d’ensenyament
 • 1 representant dels alumnes dels centres públics
 • 1 representant dels alumnes de centres concertats
 • 1 representant del personal d’administració i serveis.
 • 1 representant de pares de llars d'Infants i Ensenyaments artístics
 • 1 representant de professors i directors de Llar d'infants, EOI, AFA o ensenyaments artístics.

Funcionament de la Comissió permanent.

1. La Comissió permanent es reunirà quinze dies abans del Ple, per tal d’elaborar l’Ordre del dia, i sempre que la convoqui el/la president/a a iniciativa pròpia o per sol·licitud per escrit d'1/3 dels membres del CEM. Es convocarà amb vuit dies d’antelació.

2. Les funcions de la Comissió permanent són:

a. Elaborar l’Ordre del dia del Ple.
b. Gestionar els assumptes tractats en el Ple.
c. Coordinar les Comissions de Treball.

3. De cada sessió, que serà convocada pel President/a del Consell o qui en faci les funcions, se n’aixecarà acta pel secretari/a que serà el mateix/a del Ple.

4. Al final de cada curs escolar, la Comissió Permanent elaborarà una memòria d’actuació que es portarà al Ple del Consell del mes de juny per tal que hi doni el vist-iplau. Aquesta memòria s’enviarà al Departament d’Educació i al Consell Escolar Territorial.

Per tal d’elaborar-la es podrà demanar assessorament a les Comissions de Treball i als Regidors que formin part del Ple del Consell.

c) LES COMISSIONS DE TREBALL

1. Seran constituïdes Per a temes concrets i específics a proposta del Ple del Consell o de la Comissió Permanent amb el vist-i-plau del Ple.

En cas que la Comissió Permanent entengués de la necessitat de constitució d’una Comissió de Treball, exposaria els motius al primer Ple que se celebrés.

2. Es podran establir Comissions per:

a) Nivells Educatius.
b) Estudis o treballs específics.

3. Les Comissions podran ésser:

a) De seguiment.
b) De proposta.

4. Les Comissions de Treball podran sol·licitar assessorament i estar obertes a persones que no formin part del Consell, en qualitat de tècnics o professionals en assumptes que es considerin necessaris.

5. Cada Comissió establirà la seva previsió de reunions i nomenarà un responsable. D’aquest nomenament en tindrà coneixement la Comissió permanent.

6. Els responsables de cada Comissió seran els portaveus davant la Comissió Permanent i el Ple del Consell.

7. Els informes de cada Comissió seran presentats en primera instància a la Comissió Permanent que els estudiarà o els inclourà a l’Ordre del Dia del Ple.

Article 3.- NORMATIVA ELECTORAL

1. Els membres del Consell Escolar Municipal ho seran per dos cursos i es renovarà la meitat de cada sector al final de cada curs. En cas d'un sol membre, es renovarà cada dos anys. Els/les representants dels sectors que de forma voluntària o imperativa produeixin vacants igual o superior al 50% de la seva representació, seran substituïts/des pels respectius/ves suplents.

2. Es perd la condició de membre per renúncia expressa, per pèrdua de la representació del sector, per cessament disposat per la Presidència dels membres designats (representants del consistori), o per canvi de persones en el càrrec.

Article 4.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT.

1. El present Reglament podrà ser modificat, ampliat, etc., prèvia proposta, per escrit, d’un terç dels components del Consell o del seu president/a

2. El Ple és l’òrgan competent que aprova o no la proposta de modificació o ampliació, etc. d’aquest Reglament.

Article 5.- NORMATIVA APLICABLE

En tot el que no es preveu en aquest reglament s'estarà al que s'estableix a la Llei Orgànica 5/1980 del Dret a l'Educació; Llei 25/85 de 10 de desembre dels Consells Escolars; Decret 404/87 de 22 de desembre reguladora de les bases generals d'organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals; Llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases de Règim Local; Llei 8/87 de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya; RD 781/86 de 18 d'abril pel que s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i llei de procediment administratiu i legislació concordant.
__________
Aprovació Plenari 28/11/08