L' Ajuntament inicia les obres per garantir la seguretat i estabilitat de Ca Padró

L' Ajuntament inicia les obres per garantir la seguretat i estabilitat de Ca Padró

L’ Ajuntament de Valls impulsa les obres d’execució subsidiària a l’edifici de Ca Padró, després que a causa de la pluja s’ensorrés part de la coberta i afectés una part de les plantes interiors d’aquest immoble deshabitat situat al carrer de la Cort. Després de les inspeccions tècniques realitzades, els tècnics municipals han procedit a decretar l’emergència de les actuacions per garantir l’actuació ràpida i l’inici dimarts dia 29  de les obres.

D’aquesta manera, l’Ajuntament executa el projecte redactat aquest mes de novembre amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i seguretat d’aquest immoble, després que la propietat no hagi actuat ni realitzat les obres ordenades a través dels diversos requeriments i ordres d’execució tramitats pel consistori. Les obres consisteixen principalment en la retirada del 70% de la coberta original que es substituirà per una nova coberta que garantirà l’estanquitat de l’edifici i evitarà l’entrada d’aigua. A la resta de la coberta també s’hi realitzen obres, amb actuacions també d’impermeabilització.

A més però, el projecte també preveu a l’interior la retirada de tots els elements que estiguin en mal estat de conservació i l’enderroc de dos trespols, en concret les parts dels sostres de la planta baixa i planta primera que estan també en molt mal estat. El projecte també preveu reforçar els apuntalaments en una zona desdoblada de la planta primera i planta golfa situada a la banda de l’edifici que toca al carrer Forn Nou. A més, de la neteja de deixalles, herbes i terra un terrat que dóna al carrer Forn Nou i que es troba en mal estat i, a la vegada, es tapien totes les obertures de l’edifici per evitar l’entrada d’animals.

L’execució d’aquest projecte suposa una actuació àmplia per garantir l’estabilitat de l’immoble i evitar l’entrada d’aigua a l’interior. La regidora d’Actuacions Públiques, Urbanisme, Barri Antic i Patrimoni, Judit Fàbregas, ha explicat les actuacions i ha informat que ja s’ha comunicat al departament de Cultura les obres, ja que aquest immoble està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local. També s’està procedint a la contractació de l’empresa que realitzarà les obres, així com el nomenament de les direccions tècniques facultatives de l’obra i dels serveis de seguiment arqueològic dels treballs.

Les obres que ara realitza l’Ajuntament són d’execució subsidiària ja que la propietat no ha donat compliment al deure que té de conservació de l’edifici. En aquest sentit, el cost de les obres es repercutirà a la propietat que fins al moment no ha actuat als diferents requeriments que s’han tramitat per part de l’Ajuntament exigint les actuacions necessàries per garantir la seguretat i estabilitat de Ca Padró. Des de l’any 2013, l’Ajuntament ha requerit fins a 10 ocasions als propietaris per tal que donessin compliment al deure que tenen de conservació i seguretat de l’immoble.

Cronologia de requeriments a la propietat

- 10/4/2013: l’Ajuntament inicia expedient d’odre d’execució per exigir a la propietat obres de reparació a la façana per evitar despreniments.

- 23/8/2013: es reitera a la propietat que compleixi ordre d’execució de reparació a la façana

- 28/11/2013: s’ordena a la propietat obres de reparació de la coberta

- 24/2/2014: es reitera a la propietat l’obligació imposada de reparar la coberta

- 1/4/2014: s’imposa multa a la propietat per no complir l’ordre de reparació de la façana

- 18/6/2014: s’inicia expedient d’ordre d’execució perquè la propietat executi mesures de protecció urgents. En concret, s’ordena que s’apuntali la coberta on l’estructura es veu afectada per filtracions d’aigua, la retirada de runa, la reposició de la coberta afectada per enfonsament, reforç de forjats intermitjos i impermeabilització de diferents zones de la coberta.

- 23/7/2014: es reitera a la propietat que ha d’executar les obres de protecció

- 2014-2015: l’Ajuntament inicia les gestions per obtenir la propietat de l’immoble per tal que l’edifici sigui públic i, davant els incompliments de la propietat en l’execució de les obres requerides, poder actuar directament en la seva conservació. El 28/8/2015, l’Ajuntament aprova l’inici de l’expedient per a l’adquisició. El 13/5/2016, l’Ajuntament desisteix de l’expedient perquè les obres a realitzar subsidiàriament a l’edifici i el seu cost poden alterar les condicions de la compra.

- 19/2/2016: l’Ajuntament inicia procediment d’execució subsidiària.

- 20/9/2016: resolució en la que es decreta la urgència de les accions iniciades el 18/6/2014

- 19/10/2016: l’Ajuntament acorda la contractació de l’arquitecta Alícia Mateu per redacció projecte d’adequació

- 8/11/2016: l’arquitecta Alícia Mateu lliura a l’Ajuntament el projecte d’adequació funcional de Ca Padró. El projecte es troba en període d’informació per part dels serveis tècnics municipals i també del departament de Cultura.

- 28/11/2016: arran del nou ensorrament parcial de la coberta i de les afectacions a l’interior, l’Ajuntament acorda l’emergència de l’actuació i les obres a efectuar de manera immediata, d’acord amb el que preveu el projecte presentat per Alícia Mateu.