Valls presenta les conclusions de la diagnosi sobre la participació ciutadana

Valls presenta les conclusions de la diagnosi sobre la participació ciutadana

Valls presenta les conclusions de la diagnosi sobre la participació ciutadana

Amb la voluntat d'ampliar les accions de participació ciutadana a Valls pel que fa a les experiències, actuacions i pràctiques per part de l'Ajuntament, així com pel que fa al nivell i maduració de la ciutadania en quant a participació, coneixement i coresponsabilitat s'ha elaborat una diagnosi per ampliar el coneixement i la reflexió entorn el nou model de governança per tal d'anar-lo incorporant progressivament i continuada a l'acció municipal. Els resultats d'aquest estudi s'han presentat aquest dimarts dia 13 de desembre a la Casa de Cultura de Valls, en un acte que ha comptat amb la participació de l'alcalde de Valls, Albert Batet, i la regidora de Participació Ciutadana, Núria Gavarró, a més de representants de l'empresa Ceres, encarregada de l'estudi.

La diagnosi s'ha realitzat a partir de l'anàlisi de diferents paràmetres: dades sociodemogràfiques i econòmiques, marc regulador de la participació ciutadana, organització ciutadana, organització municipal; relació, comunicació i informació amb la població, associacionisme i la ciutadania no organitzada i també percepcions entorn la participació ciutadana.

En quant a les conclusions aquestes es divideixen en diversos àmbits: marc regulador, organització municipal, participació i participació en el futur. Així, pel que fa a les conclusions en el marc regulador destaquen com a punts forts la creació de la regidoria de Participació Ciutadana i el treball en la reforma del reglament de participació, a més de les retransmissions dels plens municipals per internet. Per contra, com a punts a millorar es proposa la definició d’objectius i funcionament genèric dels consells de participació, l’obertura de noves vies de participació, la implementació del dret d'iniciativa ciutadana i la fórmula de les consultes populars.

D'altra banda, pel que fa a les conclusions de l'organització municipal, la diagnosi destaca com a punts forts la posada en marxa del nou Portal de Transparència i demana avançar en un nou model organitzatiu per ampliar un sistema de garanties dels drets en matèria de participació ciutadana.

Pel que fa a les conclusions de relació, comunicació i informació, com a punts forts es valora l'existència d'un apartat de Participació Ciutadana al web amb informació sobre els canals, disponibilitat de reglament específics per a cada Consell, l'existència de diferents canals de comunicació municipals, inclosos els 2.0, que permeten una relació bidireccional amb la ciutadania, així com l'existència del Registre Ciutadà com element facilitador del contacte i la relació entre Ajuntament i la ciutadania. S’assenyala que cal potenciar el coneixement de l’espai web de Bústia de Suggeriments i del Registre del Ciutadà i la necessitat d'elaborar i publicar procediments i terminis de resposta a les demanades ciutadanes.

En quant a la participació actual al municipi com a punts forts destaca l'elevada participació en el darrer procés participatiu realitzat, el de la biblioteca Carles Cardó, així com, la manifestació per part de la ciutadania d'elevada implicació en la vida cultural i festiva de la ciutat, a més de l’interès dels vallencs per participar en àmbits com l'urbanisme, cultura o els pressupostos municipals. Pel que fa als punts de millora, els resultats destaquen que cal treballar la coresponsabilització entre la ciutadania i, per altra banda, l'estudi destaca que cal potenciar el model de cultura participativa entre la població.

Per últim, en quant a la participació ciutadana en el futur com a punt forts destaca que es tenen interioritzats diversos objectius bàsics de la participació ciutadana. En aquest sentit, sobresurt l'existència d'una part de la població amb una actitud molt positiva envers la participació així com una elevada implicació i capacitat de mobilització de les entitats que poden donar suport als processos participatius. Per que fa als punts de millora destaquen el de donar a conèixer el funcionament de l'Ajuntament i els condicionants derivats de les regulacions, lleis i normes per fer més realista i eficaç els processos de participació que es puguin activar, així com la necessitat de dotar de recursos les polítiques municipals de participació.