L'Ajuntament reduirà la taxa de les escombraries entre un 10 i un 43% com incentiu ambiental a tots els ciutadans que realitzin la recollida selectiva

L'Ajuntament reduirà la taxa de les escombraries entre un 10 i un 43% com incentiu ambiental a tots els ciutadans que realitzin la recollida selectiva

> La mesura s’aplicarà el 2020 amb tres tarifes reduïdes:

· Nivell 1, amb una reducció del 9,63%, a tots els que es comprometin a fer la recollida selectiva

· Nivell 2, per als que a més utilitzin la deixalleria (-32,22%)

· Nivell 3 per als que també facin autocompostatge de la fracció orgànica (-43,52%)

> També es reduiran entre un 9% i un 29% la taxa d’escombraries per a pàrquings

L’Ajuntament de Valls incorporarà a les ordenances fiscals per al 2020 tres incentius ambientals amb l’objectiu de fomentar la recollida selectiva. D’aquesta manera, el consistori transformarà totalment el sistema de tarifació de la taxa d’escombraries, introduint tres tarifes que suposaran reduccions d’entre el 10 i el 43% respecte la taxa actual.

En concret, s’estableixen tres nivells, amb incentius ambientals diferents, segons el grau amb que es realitzi la recollida selectiva. Així, per realitzar a casa la selectiva de les fraccions d’orgànica, paper-cartró, envasos lleugers i vidre, s’estableix un incentiu ambiental de Nivell 1 amb una taxa de 103,20 euros, un 9,63% menys que en l’actualitat. En el Nivell 2 es contempla que, a més de realitzar la selectiva de les quatre fraccions, s’utilitzi de manera freqüent la Deixalleria Municipal, amb una taxa de 77,40 euros, un 32,22% menys que ara. Per últim, els que compleixin els requisits del nivells 1 i 2, s’estableix a més el Nivell 3 en el cas que es faci autocompostatge de l’orgànica, amb una taxa de 64,50 euros, el que representa una reducció del 43,52% respecte la taxa actual.

L’objectiu principal del nou incentiu ambiental és incrementar els índexs de recollida selectiva que es mantenen estancats en poc més del 40% des de fa anys. Per aquest motiu, la taxa per als que no realitzin la selectiva a casa quedarà fixada en 129 euros, amb un increment del 12,96% en relació el 2019.

Procediment per acollir-se als nous incentius ambientals

Per poder acollir-se a les tarifes d’incentius ambientals de Nivell 1, 2 i 3, a principis del 2020 el ciutadà podrà formalitzar la sol·licitud. El tràmit es podrà efectuar online a través del portal web municipal o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Amb la instància, el ciutadà es compromet a realitzar la recollida selectiva, justificant-t’ho amb fotografies de l’espai de casa seva on té els cubells per a les fraccions d’orgànica, paper/cartró, envasos lleugers i envasos de vidre. A més, amb la formalització, s’autoritza també que l’Ajuntament pugui realitzar inspeccions a casa del sol·licitant, en un controls que seran aleatoris entre tots els que ho demanin per comprovar si realment es realitza la recollida selectiva de forma correcta. En el cas del Nivell 2 per a usuaris de Deixalleria, caldrà aportar els justificants de les aportacions fetes i, per al Nivell 3 que inclou els ciutadans que realitzin autocompostatge de l’orgànica, caldrà aportar imatges de l’autocompostador.

Amb la mesura es vol reduir el volum de residus que s’incineren, en una acció destinada a minimitzar les emissions atmosfèriques. La incineració dels residus, tot i les millores tecnològiques que s’apliquen a la planta incineradora de Constantí i el projecte de modernització que s’ha previst, comporten un major cost ambiental amb un major volum d’emissions de CO2. Cal tenir en compte a més les directives europees i normatives estatals i catalanes que estableixen llindars més alts per a la recollida selectiva, així com l’increment dels costos econòmics bé sigui per les inversions a la planta incineradora o per l’augment del cànon sobre la incineració de residus.

Així, si l’any 2018 Valls va portar a incinerar 7.600 tones amb una despesa econòmica de 528.000 euros, amb els increments del cost d’incineració previstos per al 2020, aquesta despesa s’elevaria fins als 757.000 euros a l’any, més d’un 40%. Per aquest motiu, els incentius ambientals per fomentar la selectiva s’estableixen no tan sols per evitar emissions de CO2 a l’atmosfera, sinó també per evitar els increments cada vegada més alts en els costos econòmics per la incineració de les escombraries.

Altres modificacions a la taxa d’escombraries

Les modificacions a la taxa d’escombraries no es limiten a la taxa domiciliària, sinó que s’estenen a altres apartats. En aquest punt s’ha optat per reduir la taxa que s’aplica a pàrquings ja que aquests generen poc volum de deixalles. En aquests casos, la taxa es reduirà un 29% per als pàrquings tancats amb accés des de la via pública. També es redueix la taxa en un 15% per aparcaments tancats a l’interior d’edificis, patis o illes tancades privades i un 9% de reducció per als aparcaments per ratlles.

En canvi, s’incrementarà la taxa per a les activitats generadores de major volum d’escombraries. És el cas, per exemple, de supermercats o grans establiments que, en funció de la superfície o de l’activitat, se’ls hi aplicarà increments que podran arribar fins al doble que en l’actualitat.

D’altra banda, s’ha de destacar que, en el cas del comerç al detall o també bars i restaurants que generin residus de matèria orgànica, s’introdueix un incentiu ambiental amb una taxa a un preu més reduït per als que es comprometin a participar en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari. Així, si el comerç aporta un conveni en el que dona excedents alimentaris a entitats de caràcter social, la taxa també serà més baixa.

Altres aspectes de les Ordenances Fiscals

La modificació de la taxa d’escombraries és la principal novetat de la proposta d’ordenances fiscals per al 2020 que es debatrà en el proper plenari. Les ordenances preveuen la congelació de la pràctica totalitat d’impostos. En el cas de l’Impost de Béns Immobles es modifica el tipus amb un increment de l’1,5%, d’acord amb la previsió d’increments de preus al consum a Catalunya.

A la vegada, la proposta fiscal del 2020 introduirà com a novetat important la gratuïtat universal de l’autobús urbà per a tots els viatgers i, com a modificació, també s’ha previst que les bonificacions per actuacions de rehabilitació o recuperació de béns patrimonials que, fins ara estaven circumscrites a l’àmbit del Centre Històric, es facin extensives a la resta de la ciutat.

Es manté d’altra banda la política fiscal d’anteriors exercicis destinada a fomentar l’activitat econòmica, com és el cas del cost zero per a noves activitats (per vuitè any consecutiu, es manté a zero la taxa de la llicència) o l’exempció de la taxa d’activitats per canvi de titular. També es mantenen les bonificacions a famílies nombroses o a col·lectius vulnerables o el 95% d’exempció de la taxa per llicència d’obres a tot el Centre Històric.

VALLS · 10 D'OCTUBRE DE 2019