Ja es poden sol·licitar les subvencions per l'adequació i millora dels comerços del Barri Antic

Ja es poden sol·licitar les subvencions per l'adequació i millora dels comerços del Barri Antic

Oberta la convocatòria de les subvencions per inversió als comerços situats al Barri Antic de Valls impulsada per la regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Valls. L'últim dia per presentar les sol·licituds és el dijous 28 de novembre de 2019 i s'ha de formalitzar, preferentment, amb el model oficial tipus que es pot recollir a l'Oficina d'Atenció del Ciutadà de l'Ajuntament de Valls o bé baixar-la de la pàgina web www.valls.cat.

Es poden presentar sol·licituds per aquelles actuacions que s'hagin executat entre el dia 1 de desembre de 2018 i el 28 de novembre d'aquest any, i sempre que l’obra s’hagi executat en la seva totalitat, és a dir, que l’establiment afecte a la subvenció hagi obert de cara al públic. Els beneficiaris podran rebre un ajut màxim de 1.200 euros i per a la valoració de les sol·licituds caldrà haver realitzat una inversió total com a mínim de 6.000 euros.

Amb les sol·licituds també caldrà presentar fotocòpia del DNI/NIF del sol·licitant, i acreditació de la representació en la que manifesta actuar, si és oportú; fotocòpia de la llicència d'obres, si s’escau, i les corresponents taxes i impostos liquidats; factures originals o fotocòpies compulsades de les despeses objecte de la subvenció; declaració responsable on es faci constar si s'han sol·licitat i/o obtingut altres subvencions, o si es pretenen sol·licitar, amb referència a les quantitats sol·licitades i/o concedides i amb el compromís de comunicar la percepció de qualsevol ajut o subvenció pel mateix concepte; declaració responsable conforme el sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries, davant la Seguretat Social i la Hisenda Municipal, i els establiments existents que facin obres de millora caldrà que aportin una memòria de les modificacions realitzades i els establiments de nova implantació i els existents que modifiquin l'activitat caldrà que, a més a més de la referida documentació, aportin un pla de viabilitat validat per entitat autoritzada.

> Més informació

VALLS · 7 DE NOVEMBRE DE 2019