Valls aprova el nou Pla Local de Joventut amb l'horitzó posat al 2020

Valls aprova el nou Pla Local de Joventut amb l'horitzó posat al 2020

Valls aprova el nou Pla Local de Joventut amb l'horitzó posat al 2020

> 731 joves han participat de les enquestes que han servit de base per a elaborar el pla que ha impulsat el Servei de Joventut VallsJove

> El nou pla contempla un total de 42 actuacions agrupades en tres grans eixos

Valls ha aprovat el nou Pla Local de Joventut que, amb l’horitzó 2017-2020, serà l'eina de planificació estratègica de les polítiques de joventut de la ciutat d’acord les necessitats existents (diagnosi) i els recursos disponibles. El Pla, en el que hi ha participat a través d’enquestes més de 700 joves a més de la Coordinadora de Joves, és un instrument promogut i impulsat per l’Ajuntament de Valls que estableix un pla d’acció en matèria de polítiques de joventut per als propers quatre anys. L'objectiu final del Pla (la missió) és que els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida, ja sigui personal o col·lectiu a la ciutat i ampliar el marc d'oportunitats per a construir un projecte autònom.

> Descarregar Pla Local de Joventut

A partir de la diagnosi de la realitat de Valls, de la participació de joves i entitats i, d'avaluar les accions i les polítiques desenvolupades en aquest àmbit durant els darrers anys, s'han definit les línies de treball que s'agrupen en tres grans eixos: Viure a Valls, que inclou accions en matèria d'habitatge, formació, treball i salut; Participar a Valls, on es contemplen les actuacions en àmbits de comunicació, associacionisme i participació; i finalment Gaudir de Valls, al voltant de les accions d’igualtat, cohesió social, cultura, oci i lleure i, esports.

En total són 42 programes i accions agrupades d’acord amb aquests eixos que s’han establert d’acord amb la diagnosi i segons les preferències expressades pels joves, algunes de les quals donen continuïtat a accions ja existents com la Castanyada Jove, la setmana de les cultures urbanes, el mercat d'art jove o el concurs de relats breus de Sant Jordi. El nou Pla n’incorpora d’altres de noves, entre elles l’ampliació de l'espai d'esports urbans -skateparc- a través d'un parc de barres (proposta inclosa ja en els pressupostos participatius de 2017), una cartera de tallers de sensibilització de gènere i salut pels instituts, la creació d'un carnet jove local o l'establiment d'un Punt d'Informació Juvenil especialitzat en mobilitat internacional.

El servei de joventut, servei responsable d'implementar el Pla, ha incrementat en els darrers anys la seva estructura i pressupost (des de 2014, les partides destinades a joventut han passat de 20.000 euros als 50.700 de l'any 2017, que representa un increment d'un 153,5%), la qual cosa ha permès obrir noves línies de treball i accions com les ajudes al lloguer jove, incrementar les subvencions a les entitats o ampliar les activitats destinades al col·lectiu de joves, com les sortides joves o el projecte Veus del Barri.

El Pla també pretén donar resposta als interessos, preocupacions, preferències, motivacions i inquietuds dels joves de Valls, que s'han recollit a través de la participació en l'enquesta jove (amb un total de 731 participants), i de la Coordinadora de Joves de Valls que agrupa les entitats juvenils de la ciutat. En aquest sentit, des del Servei de Joventut es vol agrair a tots els i les joves, els agents socials, administracions i entitats que de manera directa o indirecta han col·laborat i participat en l'elaboració d'aquest Pla, entre ells, els instituts de la ciutat, el Centre Obert el Refugi, la Coordinadora de Joves de Valls i els centenars de joves que han participat en l'enquesta jove.

Instrument de treball flexible i obert

El nou Pla Local serà un instrument obert de treball, que serveixi de guia, però suficientment flexible per adaptar-se als canvis i incorporar noves demandes que puguin sorgir en els propers anys. La regidora de Joventut, Bàrbara Flores, ha manifestat en aquest sentit que “aquest pla no és un punt i final, sinó el punt de partida d'allò que ha d'esdevenir en els propers anys, la consecució de propostes, objectiu i el desenvolupament de programes que donaran forma i contingut al servei de joventut Valls Jove”. El Pla es presenta doncs, com una eina dinàmica que implica la revisió i reajustaments (avaluació) constants dels mitjans disponibles per arribar als objectius establerts i respondre a les circumstàncies particulars de la joventut vallenca. La Coordinadora de Joves serà l'organisme extern que realitzarà el seguiment del Pla.

Dos dels principis rectors del Pla són la participació i la transversalitat amb l'objectiu de continuar treballant pels joves i amb els joves, donant resposta a les seves necessitats, i amb la màxima implicació i participació del col·lectiu i, treballant coordinadament amb diferents serveis i regidories de l'Ajuntament, ja que el Pla vol garantir l'acompanyament dels joves cap a la plena ciutadania, amb polítiques integrals i coordinades. Se situa així, als joves en el centre de l'acció.
El Pla Local de Joventut pretén, doncs, ser una eina de planificació estratègica per donar l’oportunitat als joves de desenvolupar-se d’una manera integral en tots els àmbits de la seva vida; tenint en compte la diversitat i els diferents models de vida d'aquest col·lectiu i, oferir-los una ciutat atractiva i amb oportunitats de futur.

El present Pla s’ha estructurat en dos grans blocs. D’una banda, una diagnosi de la realitat juvenil al màxim d’acurada (que ha permès conèixer les característiques estructurals i les condicions de vida dels i les joves de Valls), juntament amb una avaluació i un recull de les polítiques i recursos juvenils de la ciutat. L’aproximació quantitativa a la realitat, tot i esdevenir molt útil, s’ha complementat amb la utilització de tècniques de recerca de caire qualitatiu (grups de debat i de treball, enquestes als instituts, enquestes online...). A través d’aquests grups de treball s’ha intentat que tan els/les joves com els diferents agents convocats donessin la seva visió sobre la realitat dels/les joves de la ciutat. De l’altra, en un segon bloc del Pla s'ha desenvolupat una proposta que, recollint les necessitats i propostes expressades pels joves, planteja objectius i línies d’accions concretes.

L'elaboració del Pla s'ha dut a terme entre els anys 2016 i 2017 per part del servei de joventut: des de la seva diagnosi (quantitativa i qualitativa), l'avaluació de les polítiques de joventut, l'elaboració i realització de l'enquesta «jove» (amb més de 700 joves participants i amb l’objectiu de conèixer quines són les seves principals motivacions i preocupacions), el treball de seguiment i participatiu amb la Coordinadora de Joves, fins a l'enquadrament dels eixos d'actuació en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020.

Al llarg dels últims quatre anys, el servei ha crescut en pressupost, recursos i personal, la qual cosa ha permès una major aproximació als joves, articular nous espais de treball amb entitats juvenils i desenvolupar noves línies d'actuació en el projecte emancipador dels joves amb altres serveis i regidories de l'Ajuntament de Valls. Amb la intenció d’avaluar l’anterior pla local, s’han revisat les actuacions previstes en aquest. Aquest exercici ha permès disposar d’una radiografia per tal d’orientar aquest nou PLJ, mirant de superar els obstacles identificats en l’anterior.

En aquest context, la comunicació s'erigeix com un dels pilars principals del servei, doncs part dels joves de la ciutat desconeixen el servei de joventut i les activitats i projectes que desenvolupa. «Comunicar per existir», doncs, es converteix en una premissa de treball indispensable, no només en l'àmbit de la comunicació formal (institucional i institucionalitzada), sinó en l'aproximació al jove (descentralització), i en l'ús de les eines de comunicació de major difusió per part del col·lectiu. Com una cadena seqüencial, la comunicació també, com a element necessari per a facilitar l'accés a la informació, i posteriorment potenciar la participació (i l'apoderament) dels joves.

L'elaboració del nou Pla Local de Joventut de la ciutat brinda una nova oportunitat per créixer com a servei, amb una mirada renovada i actualitzada de la joventut vallenca, per aproximar-nos al col·lectiu (divers i plural) i continuar treballant transversalment amb els diferents serveis i departaments de l'administració pública, entesa de manera col·laborativa i coordinada, amb resultats que fan créixer l'eficiència de tots els serveis i com a metodologia per donar una resposta integral a les necessitats del jovent. Doncs, les polítiques de joventut no es treballen només des del propi departament i travessa molts i diferents àmbits: salut, treball, educació, esports, cultura, inclusió, igualtat, participació o habitatge. Per tant, al Pla s'hi troben accions moltes de les quals es duen a terme de manera coordinada i en col·laboració amb altres departaments, àrees i/o regidories de l’Ajuntament, així com entre diferents agents i entitats de la ciutat.
El Pla Local de Joventut de Valls s'ha estructurat en tres grans eixos: viure a Valls (emancipació-desenvolupament i realització del projecte de vida de la persona jove); participar a Valls (apoderament i protagonisme dels joves) i, construcció de la ciutat (cohesionada socialment i convivencialment, igualitària i inclusiva), relacionats amb els grans reptes descrits en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 i amb les necessitats i expectatives expressades per la joventut local. La operativitat d'aquests tres grans eixos (que engloba diferents àmbits temàtics) es concreta en un seguit de programes d'actuació.

No obstant això, no es concep el Pla com una eina de treball estàtica i inamovible, sinó com un instrument de treball de referència, dinàmic i flexible (atenent a noves demandes o propostes per part dels joves), sotmès a revisions (en base a l'avaluació de projectes) i adaptacions a la realitat local (diagnosis regular). Es planteja, doncs, un Pla Local de Joventut «viu», obert a revisions i actualitzacions en el marc local per part de l'oficina tècnica de joventut i des de l'espai de treball amb els joves de la ciutat (Coordinadora de Joves de Valls), en un context caracteritzat per les transformacions constants.

El Pla no és tampoc un punt i a part de les tasques desenvolupades fins al moment pel servei de Valls Jove, sinó que en recull l'herència d'aquells programes i accions consolidades o que són resultat de demandes que encara perviuen entre els joves. Donat que la joventut respon a un ampli període d'edat amb fronteres cada vegada més difuses (tal i com s'ha vist en l'apartat anterior «El concepte de joventut»), el present Pla contempla actuacions destinades a joves que abracen edats compreses des dels 14 anys fins als 34 anys, a través dels seus diferents projectes. Un grup, que per la seva amplitud, es diferencia en diferents etapes: l'adolescència, la joventut i els joves adults atenent a les seves diferents necessitats i perspectives. D'aquesta manera es vol donar una resposta universal atenent a la diversitat de necessitats d'aquest període del cicle vital.

Per això, certes actuacions poden anar destinades a col·lectius amb necessitats específiques dins del grup de joves. El fet d'abastar un període ampli d'edat permetrà treballar aspectes molt diversos del cicle de vida de les persones des de l'adolescència fins a les persones joves-adultes, ja que també s'ha cregut convenient destinar accions al grup de 30 a 34 anys davant de les dificultats d'emancipació com a conseqüència de la realitat econòmica actual. Per tant, totes les persones en edat de ser considerades joves són objecte potencial del Pla i es vol arribar al màxim nombre de joves. No obstant això, la universalització de les polítiques de joventut no implica un tractament homogeni d'aquest grup de població, sinó que és necessari segmentar les intervencions i per tant, generar una oferta/serveis diversos i variats, ja que no totes les accions valen per a tots els joves, per a garantir que el contingut de les propostes s'adapten de forma correcta a la diversitat dels joves.

  25 d'octubre de 2017

Utilitzem cookies, tant pròpies com de tercers, per a oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Al accedir a aquest domini està acceptant la seva instal·lació i ús en els termes de la nostra política de privacitat. Veure política de privacitat