Oberta la convocatòria d'ajuts per llibres de text i material escolar

Oberta la convocatòria d'ajuts per llibres de text i material escolar

> Es poden presentar ja les sol·licituds fins el 24 d’agost

L’Ajuntament de Valls ha obert la convocatòria d’ajuts per l’adquisició o reutilització de llibres de text, material escolar obligatori i material didàctic. Aquestes subvencions estan adreçades a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica amb fills escolaritzats en centres públics o concertats de Valls, tant per als cicles d’educació infantil, primària o secundària obligatòria.

Aquesta és una de les principals línies de subvencions que concedeix la regidoria de Benestar Social a l’escolarització, junt amb els ajuts complementaris de menjador escolar. El curs passat, l’Ajuntament va concedir 35.921 euros en subvencions a 359 famílies. Per al proper curs, es poden efectuar les sol·licituds des d’avui fins al 24 d’agost a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (plaça del Blat número 1).

Els sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

-    Estar empadronats a Valls amb una antiguitat mínima de 6 mesos
-    Estar matriculat en qualsevol dels cursos d’ensenyaments d’educació infantil, primària o secundària obligatòria.
-    Trobar-se al corrent de les obligacions de la Seguretat Social i Hisenda
-    Justificar ingressos de la unitat familiar. En aquest cas es pren com a referència l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC) i les famílies hauran de justificar ingressos màxims iguals o inferiors d’acord amb el següent escalat: les famílies amb un membre podran tenir com a màxim ingressos un 30% per sobre de l’IRSC; amb 2 membres, del 60%; amb 3 membres, del 75%; amb 4 membres, del 90%; amb 5 membres, del 105%; i de 6 membres, per sobre del 120% de l’IRSC.

A les sol·licituds hi haurà de constar:

-    Acreditació de la composició de la unitat familiar o nucli de convivència amb original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat familiar o documentació acreditativa de la identitat. En el supòsit de les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, original i fotocòpia del NIE, passaport o document que legalment el substitueixi.
-    Original i fotocòpia del llibre de família complet i, en el seu cas, sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti la pensió alimentària i custòdia dels fills (no serà necessari aportar el llibre de família en unitats familiars formades per una o dues persones jubilades i que convisquin amb fills majors d’edat)
-    Si en la unitat familiar hi ha algun cas d’acolliment, el corresponent document acreditatiu d’aquesta situació.
-    Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social, inclosa en la sol·licitud.
-    Declaració responsable de no incórrer en cap dels supòsits que estableix l’article 13.2 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
-    Sol·licitud de transferència bancària per al cobrament de la subvenció degudament emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant legal, segons model establert en la sol·licitud.
-    Acreditació de la situació laboral i dels ingressos de la unitat familiar, segons els casos:
o    Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar o nucli de convivència.
o    Original i fotocòpia de la declaració de la renda d’Hisenda de l’any anterior a la convocatòria.
o    Certificat d’atur dels majors de 16 anys.
o    Certificat de percebre pensions de l’Administració pública i la seva quantia.
o    Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de separació i quan no es compleix.

>> Més informació (seu electrònica de l’Ajuntament)

VALLS · 24 DE JULIOL DE 2018

Utilitzem cookies, tant pròpies com de tercers, per a oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Al accedir a aquest domini està acceptant la seva instal·lació i ús en els termes de la nostra política de privacitat. Veure política de privacitat