Oficina municipal d'escolarització

Oficina municipal d'escolarització

Actualització 10/06

11/05 llistat dels barems definitius de la preinscripció curs 22-23.

 

26/04/22 ( PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES ESCOLES BRESSOL
I LLARS D’INFANTS 2022-2023)

Informació per a la preinscripció a les Escoles Bressol "FAQs Preinscripció..."

21/04/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició amb la puntuació provisional a 21/04/2022

 

 

 

Què és?

L’Oficina Municipal d’Escolarització creada en col.laboració amb el Departament de la Generalitat de Catalunya, té la finalitat de facilitar a les famílies l'escolarització dels seus fills i filles.

 

  DESCARREGAR TRIPTIC PDF

 

Què fem?

  • Atendre les demandes i les consultes de les famílies
  • Donar informació sobre el procés de preinscripció i matrícula.
  • Informar sobre els centres docents
  • Rebre sol.licituds de plaça
  • Informar sobre la matriculació extraordinària durant el curs.

 

 

Guia de centres

 

 

Preinscripció i Matrícula

Matrícules fora de termini. Per a matricular un alumne fora del pedíode de preinscripció, cal fer la sol.licitud i entregar-la a l'Oficina Municipal d'Escolarització acompanyada de:

Documentació necessària:
    ✓    Sol·licitud (la podeu recollir als centres educatius, a la OME, o descarregar-vos-la a gencat.cat)
    ✓    Original i fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet). En cas d'alumnat estranger, del N.I.E.
    ✓    Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
    ✓    Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne/a, si en té.
    ✓    Documents que acreditin els aspectes indicats a la sol·licitud a efectes d'aplicació de barem (*)

Si ja s'ha iniciat el curs, només es pot fer canvi de centre per canvi de residència des d'una altra ciutat. En aquest cas caldrà estar empadronat a Valls

Normativa

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, que regula l'admissió de l'alumnat als centres públics

Resolució ENS/260/2014, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat per al curs 2014-2015