Distribuir els llums exteriors del Centre Cultural