Junta de Govern Local

Junta de Govern Local

La Junta de govern és integrada per l'alcalde i set regidors, nomenats i separats lliurement per l'Alcalde, el qual n'ha de donar compte al Ple.

Correspon a la comissió de govern:

a) L'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Membres Junta de Govern

President: Albert Batet Canadell

Vocals:
 • Jordi Cartanyà Benet: ERC
 • Martí Barberà i Montserrat: CiU
 • Òscar Peris Ròdenas: ERC
 • Judit Fàbregas i Gaya: CiU
 • Joan Carles Solé i Estil·les: CiU
 • Enric García Carmona: CiU
 • Núria Gavarró Rodríguez: ERC

Competències Delegades d'Alcaldia: (Decret 118/2015)

 • Imposició de sancions en matèria urbanística o mediambiental, per import superior a 600 euros.
 • Ordres d'enderroc d'obres il·legals.
 • Ordres de clausura de locals.
 • Aprovació de l’oferta pública d’ocupació, les bases de les proves de selecció de personal i concursos per a la provisió de llocs de treball, nomenament de personal i la distribució de les retribucions complementaries que no siguin fixes ni periòdiques.
 • Contractacions de tota classe de quantia inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i import inferior a 6 milions d'euros, inclosos les de caràcter plurianual amb una durada màxima de quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • Aprovació de projectes d’obres i serveis previstos en el pressupost dels que l’Alcaldia sigui competent per a la seva contractació.
 • Adquisició de béns i drets i adjudicació de concessions demanials de quantia inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i import inferior a 3 milions d'euros.
 • Alienació de patrimoni de quantia inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i import inferior a 3 milions d'euros que no sigui bens declarats de valor històric o artístic.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • L’atorgament de subvencions i ajudes econòmiques amb càrrec a les partides globals consignades en el pressupost.

Delegades del Ple:

 • Per acord de Ple de 17 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern totes les competències de caràcter delegable del Ple de la corporació (inclòs l'establiment i modificació de preus públics, per la prestació de serveis i realització d'activitats competència de l'Ajuntament) que expressament li atribueixen la llei reguladora de bases de règim local, el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, la llei d'hisendes locals i les lleis sectorials.

 

Quan té lloc?

  La Junta de Govern te lloc els divendres a les 09:00 hores del matí, sempre que no sigui festiu 

 

Òrgans de govern i funcions

Junta de Govern Local

Utilitzem cookies, tant pròpies com de tercers, per a oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Al accedir a aquest domini està acceptant la seva instal·lació i ús en els termes de la nostra política de privacitat. Veure política de privacitat