Junta de Govern Local

Junta de Govern Local

La Junta de govern és integrada per l'alcalde i set regidors, nomenats i separats lliurement per l'Alcalde, el qual n'ha de donar compte al Ple.

Correspon a la comissió de govern:

a) L'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Membres Junta de Govern

Presidenta: Dolors Farré Cuadras (Junts)

Vocals:
 • Jordi Cartanyà Benet (ERC-AM)
 • Bàrbara Flores Vera (Junts)
 • Núria Gavarró Rodríguez (ERC-AM)
 • Sònia Roca Domingo (Junts)
 • Òscar Peris Ròdenas (ERC-AM)
 • Martí Barberà Montserrat (Junts)
 • Laia Castells Aritzeta (Junts)

 

 

 

 

 

 

Competències Delegades d'Alcaldia (Decret 254/2019): 

 • Imposició de sancions en matèria urbanística o mediambiental, per import superior a 600 euros.
 • Ordres d'enderroc d'obres il·legals.
 • Ordres de clausura de locals.
 • Aprovació de l’oferta pública d’ocupació, les bases de les proves de selecció de personal i concursos per a la provisió de llocs de treball, nomenament de personal.
 • Contractacions de tota classe de quantia inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i import inferior a 6 milions d'euros, inclosos les de caràcter plurianual amb una durada màxima de quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • Aprovació de projectes d’obres.
 • Adquisició de béns i drets i adjudicació de concessions demanials de quantia inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i import inferior a 3 milions d'euros.
 • Alienació de patrimoni de quantia inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost import inferior a 3 milions d'euros que no sigui bens declarats de valor històric o artístic.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • L’atorgament de subvencions i ajudes econòmiques amb càrrec a les partides globals consignades en el pressupost.

Delegades del Ple (Sessió de 12 de juliol de 2019):

Es deleguen a favor de la Junta de Govern les següents competències de caràcter delegable del Ple de la corporació (inclòs l'establiment i modificació de preus públics, per la prestació de serveis i realització d'activitats competència de l'Ajuntament) que expressament li atribueixen la llei reguladora de bases de règim local, el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, la llei d'hisendes locals i les lleis sectorials:

 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis, a excepció de les Bonificacions ICIO contemplades a TRLHL 103.2a.

 

Quan té lloc?

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern tindran lloc cada dijous a les 9.00.

Quan sigui necessari convocar sessions públiques de la Junta de Govern, aquestes tindran lloc els dijous a les 10.00.