Planejament

Planejament

geo2

El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Valls, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat al Camp de Tarragona el 23 d'octubre de 2019, és el principal instrument d'ordenació integral del territori. L'11 d'agost de 2021 s'ha publicat al DOGC l'acord  de conformitat de la Comissió del Territori de Catalunya del text refós del POUM de Valls.

El POUM determina les línies bàsiques de desenvolupament del municipi per un període aproximat de 20 anys. En aquest sentit, estableix les directrius en àmbits urbanístics, de creació de sòl residencial i industrial, mobilitat i infraestructures, equipaments i protecció del patrimoni arquitectònic, paisatgístic i ambiental. Per això, alguns dels punts destacats del Pla són la protecció del centre històric per tal que assoleixi una major centralitat urbana, així com la preservació d'entorns naturals de valor ambiental singular com els torrents de Valls.

El document del POUM ha estat coordinat pel gabinet d'arquitectura de Sebastià Jornet que va rebre, per aquest treball, el Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel Solà Morales que atorga la Societat Catalana d'Ordenació del Territori de l'Institut d'Estudis Catalans

 

Documentació definitiva: Registre de planejament urbanístic de Catalunya