Planejament

Planejament

El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Valls, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat al Camp de Tarragona el 23 d'octubre de 2019, és el principal instrument d'ordenació integral del territori. El nou planejament encara no és executiu, però només resta pendent d'incorporar les prescripcions dictaminades per la CTUT en un text refòs que està a hores d'ara en fase d'elaboració.

El POUM determina les línies bàsiques de desenvolupament del municipi per un període aproximat de 20 anys. En aquest sentit, estableix les directrius en àmbits urbanístics, de creació de sòl residencial i industrial, mobilitat i infraestructures, equipaments i protecció del patrimoni arquitectònic, paisatgístic i ambiental. Per això, alguns dels punts destacats del Pla són la protecció del centre històric per tal que assoleixi una major centralitat urbana, així com la preservació d'entorns naturals de valor ambiental singular com els torrents de Valls.

El document del POUM ha estat coordinat pel gabinet d'arquitectura de Sebastià Jornet que va rebre, per aquest treball, el Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel Solà Morales que atorga la Societat Catalana d'Ordenació del Territori de l'Institut d'Estudis Catalans

Memòria del POUM 010_Memoria_Sign
Memòria Social 050_Memoria_social_Sign
Normes Urbanístiques 021_NNUU_Sign
022_Annexes-NNUU
Informe de Sostenibilitat Ambiental 71_ISA_Memoria
72_ISA_Planols
73_Memoria_Ambiental
Estudi de Mobilitat Generada 060_EMAG
Catàleg de Béns a Protegir 082_Cataleg_patrimoni
Catàleg de Masies i Cases Rurals 081_Cataleg_masies
Informe al·legacions 090_Informe-Aleg_Sign
Inventari construccions en sòl no urbanitzable 101_Inventari_construccions_SNU_pol_1-2-10-14-21-23-25-26-27-28
102_Inventari_construccions_SNU_pol_ 3-9
103_Inventari_construccions_SNU_pol_11-12-13-19-20-22
104_Inventari_construccions_SNU_pol_15-16-17-18
105_Inventari_construccions_SNU_pol_24-29-30-31
Inventari veïnats 110_Inventari_veinats
Participació ciutadana Programa_de_Participacio_Ciutadana_del_POUM
Atles informació urbanística 030_Atles_informacio_urbanistica
Classificació del Sòl 041_ Classificacio_Sign
Estructura General del Territori 042_Estructura_territori_Sign
Comparativa Pla Territorial Parcial del
Camp de Tarragona amb POUM
043a_SNU_Comparativa_PTP-CT_Sign
Regulació i ordenació del Sòl no urbanitzable (Qualificació) 043b_A1_SNU_Qualificacio_Sign
043b_A2_SNU_Qualificacio_Sign
043b_A3_SNU_Qualificacio_Sign
043b_A4_SNU_Qualificacio_Sign
043b_B1_SNU_Qualificacio_Sign
043b_B2_SNU_Qualificacio_Sign
043b_B3_SNU_Qualificacio_Sign
043b_B4_SNU_Qualificacio_Sign
Regulació i ordenació del Sòl no urbanitzable (Components) 043c_A1_SNU_Components_Sign
043c_A2_SNU_Components_Sign
043c_A3_SNU_Components_Sign
043c_A4_SNU_Components_Sign
043c_B1_SNU_Components_Sign
043c_B2_SNU_Components_Sign
043c_B3_SNU_Components_Sign
043c_B4_SNU_Components_Sign
Qualificació del Sòl 044_A1_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_B1_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_B2_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_B3_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_C1_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_C2_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_C3_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_D1_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_D2_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_D3_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_D4_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_D5_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_D6_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_E1_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
044_E2_Qualificacio-gestio_2mil_Sign
Ordenació detallada del Sòl 045_A1_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_A2_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_B1_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_B2_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_B3_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_B4_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_B5_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_B6_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_C1_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_C2_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_C3_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_C4_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_C5_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_D1_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_D2_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_D3_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_D4_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_D5_Ordenacio-detallada_mil_Sign
045_E1_Ordenacio-detallada_mil_Sign
Identificació dels sectors del POUM 046_Ambits-gestio_Sign
Protecció dels sistemes 047_A1_Proteccio-Sistemes_Sign
047_A2_Proteccio-Sistemes_Sign
047_A3_Proteccio-Sistemes_Sign
047_A4_Proteccio-Sistemes_Sign
047_B1_Proteccio-Sistemes_Sign
047_B2_Proteccio-Sistemes_Sign
047_B3_Proteccio-Sistemes_Sign
047_B4_Proteccio-Sistemes_Sign
Distribució elèctrica 048a_Xarxa-electrica_Sign
Abastament i distribució d’aigua 048b_Xarxa-aigua_Sign
Sanejament 048c_Xarxa-sanejament_Sign
Abastament i distribució de gas 048d_Xarxa-gas_Sign
Reordenació del clavegueram 049_Reordenacio-Clavegueram_Sign
Suspensió de llicències -