Seguretat Ciutadana

Seguretat Ciutadana

Policia Local de Valls

Adreça: Baixada de l'Esglesia s/n.      -    Telèfon: 977 60 13 13
Fax: 977 61 32 11

 

OBJECTES PERDUTS

PROTOCOL OBJECTES PERDUTS SENSE CONEIXENÇA DE PROPIETAT

Basat en la Llei 5/2006, de 10 maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals

Recepció i registre de l'objecte especificant:

 1. Descripció objecte trobat
 2. Lloc on s'ha  trobat, dia i hora
 3. Dades personals de la persona que troba l'objecte: nom i cognoms, adreça, telèfon, ...

Tramitació objectes VALUOSOS  (s'entén per valuosos els que són d'un valor quantitatiu elevat)           

S'ha de publicar un edicte que es penjarà al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i es publicarà a la web de l'Ajuntament

Tramitació objectes NO VALUOSOS

 No cal fer cap publicació

Tramitació objectes DE VALOR EXTRAORDINARI que han romàs ocults

 • Si es desconeix la propietat de l'objecte de valor extraordinari, aquest pertanyerà als propietaris de la finca on es troben.     
 • Qui descobreix per atzar l'objecte ocult, té dret a percebre en metàl·lic una quantitat equivalent a la meitat del seu valor.
 • Els objecte de valor cultural, històric, arqueològic o artístic i la descoberta en prospeccions o excavacions es regiran per la legislació especial que els sigui aplicable.

Custòdia i terminis

 6 mesos a partir de la data de recepció i/o publicació de l'edicte

Si apareix el propietari:

 • Se li entrega l'objecte prèvia demostració de la seva propietat: factura, contracte, ...
 • Ha d'abonar les despeses de custòdia que s'hagin produït. (l'Ajuntament no en cobra)
 • Ha d'abonar al trobador de bona fe el 10% del valor de l'objecte i, si aquest és igual o superior a 6 vegades el salari mínim interprofessional, el 4% del que n'excedeixi.

Si no apareix el propietari (finalitzat el termini):

 • S'entrega l'objecte a la persona que l'hagi trobat, sempre i quan el valor estimat de l'objecte no superi 6 vegades el salari mínim interprofessional.
 • Si el valor estimat de l'objecte supera 6 vegades el salari mínim interprofessional l'Ajuntament es farà càrrec de la subhasta pública d'aquest. El trobador té dret a aquesta quantitat i, a més, a una quarta part de l'excés que s'obtingui de la subhasta. La resta queda a disposició de l'Ajuntament.
 • En cas que en la subhasta no s'obtingui una quantitat equivalent a 6 vegades el salari mínim interprofessional, el trobador té l'opció de fer seu l'objecte.

Finalització procediment

Transcorreguts els 6 mesos de custòdia i/o publicació de l'edicte, i no havent estat reclamat l'objecte pel propietari o el trobador, es procedirà a la seva destrucció en el cas dels objectes no valuosos o a l'entrega d'aquest a una entitat benèfica que es consideri.

 Valls,  2 de març de 2020

            El Sotsinspector                                                                      El regidor de Seguretat Ciutadana

            Carles Serra Riera                                                                   Enric Garcia Carmona