Vallsgenera participà en la primera jornada de treball dels Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya

Vallsgenera participà en la primera jornada de treball dels Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya

Una àmplia representació dels Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya, es van reunir, el passat 9 d’octubre a Reus, per posar en valor la gestió pública de les Polítiques Actives d’Ocupació-PAO i reivindicar el paper de les administracions locals com a agents clau del desenvolupament territorial.

L’Institut Municipal de Desenvolupament Vallsgenera és un d’aquests Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Locals de Catalunya que participà en la Jornada. Des de l’àmbit municipal (serveis d’ocupació d’Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis i Agències de Desenvolupament Local) s’ha cregut convenient i necessari treballar conjuntament en benefici de les polítiques actives d’ocupació, posant al seu servei els més de 30 anys d’experiència acumulats gestionant-les.

L’objectiu de la trobada es centrà en reclamar el seu reconeixement com a principals actors per a la dinamització socioeconòmica dels territoris, posar en valor la gestió pública de les polítiques actives d’ocupació i traslladar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya-SOC i a d’altres administracions superiors, propostes de treball conjunt per l’optimització dels recursos públics i l’adaptació i consolidació de programes i projectes dirigits a les persones i a les empreses del país.

A la jornada de treball, es proposà formalitzar amb la representació tècnica dels Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya un sistema de treball conjunt de caràcter col·laboratiu que permeti assolir diferents objectius. En primer lloc fomentar el reconeixement del paper clau de les entitats locals com a principal actor dels processos de desenvolupament territorial atesa la seva trajectòria, proximitat a les persones i les empreses, coneixement de la realitat i representativitat democràtica. També portar a terme el desplegament de la Llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb visió territorial i descentralitzada.

Un altre dels objectius és planificar i treballar conjuntament amb les administracions superiors, principalment el SOC, en l’elaboració dels programes, la seva programació i el pressupost d’aquests tenint en compte les diferents diagnosis territorials i locals. Per altra banda, també pretén accedir, com administracions del sector públic amb les que es comparteix un objectiu comú, a informació sobre el pressupost i la programació del SOC per a poder anticipar i preparar actuacions en temps real, relacionades amb la situació de crisi. I finalment, flexibilitzar o si és el cas, remodelar els programes en funció de les necessitats dels territoris i a l’evolució de l’economia, de manera que s’adaptin a la diversitat del territori català, a les necessitats actuals, a les sobrevingudes i a les que es manifestin en els propers mesos, de difícil previsió.

Aquesta iniciativa sorgeix de la representació tècnica d’Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis i Agències de Desenvolupament Local que durant més de 30 anys gestionen les polítiques actives d’ocupació dels seus territoris i comparteixen experiències i inquietuds.

VALLS · 22 D'OCTUBRE DE 2020