El nou Pla d’Acció Comunitària i Inclusiva de Valls potencia una estratègia global de ciutat i accions transversals de suport a col·lectius més vulnerables

El nou Pla d’Acció Comunitària i Inclusiva de Valls potencia una estratègia global de ciutat i accions transversals de suport a col·lectius més vulnerables

El PLACI se centra en l’atenció a la infància, joventut, gent gran o persones amb diversitat funcional i situa com a prioritari habitatge, formació, ocupació i l’accés universal als recursos i serveis públics

> El nou pla concreta 3 eixos estratègics i 41 accions per lluitar contra l’exclusió social, facilitar l’accés a recursos claus i potenciar les perspectives inclusives

> El document final és el resultat de la participació ciutadana, d’entitats i agents socials

L’Ajuntament de Valls desplegarà fins al 2024 el nou Pla d’Acció Comunitària i Inclusiva de Valls (PLACI) que concreta 41 accions en tres grans línies estratègiques: l’atenció a les necessitats dels col·lectius especialment vulnerables a factors d’exclusió social, la reducció de les desigualtats i facilitar l’accés als recursos claus per a la inclusió i, també, potenciar les perspectives inclusives.El nou pla, impulsat per la regidoria d’Acció Comunitària, Participació i Igualtat de l’Ajuntament potencia una estratègia global de ciutat amb la voluntat d’integrar les iniciatives de les diferents entitats i agents socials.

En aquest sentit, el document aprovat en el darrer ple de l’Ajuntament, és fruit del treball transversal i la participació, durant dos anys, a diferents nivells. Així, entre altres mesures per promoure la participació el PLACI ha estat debatut en el si de la Taula de Cohesió Social (òrgan col·legiat de participació comunitària que integra a 61 representants d’entitats, moviments col·lectius, sindicats, tècnics municipals de diferents regidories, grups polítics i administracions), i s’han celebrat diverses sessions de treball obertes amb la participació de més de 80 agents socials. A més, durant el 2020, els treballs previs per al PLACI es van ampliar per adaptar les propostes a la nova realitat causada per la Covid-19 a través d’una taula de treball integrada també per agents econòmics i socials.

El PLACI substituirà al Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social (PLICS) vigent a Valls des del 2016, adaptant-lo a les noves directrius d’acció comunitària inclusiva de la Generalitat i alhora actualitzant-lo i ampliant-ne l’abast. Així, de les tres línies estratègiques del PLACI, en destaca l’objectiu d’atendre les necessitats dels col·lectius més vulnerables, amb accions centrades en la inclusió social de tots els infants i joves, la promoció de l’envelliment actiu i saludable de les persones grans o el desplegament d’accions inclusives per a les persones amb diversitat funcional.

Un segon eix estratègic es concentrarà en reduir les desigualtats i alhora facilitar l’accés als recursos claus per a la inclusió. Aquest punt es concreta en àmbits tan diversos com el de garantir l’accés de la població a un habitatge digne, potenciar la formació i l’ocupabilitat, reduir la bretxa digital i facilitar l’accés universal als recursos públics. El PLACI també es marca com a estratègic promocionar les perspectives inclusives en tots els àmbits, tan la perspectiva de gènere com la intercultural i la comunitària.

210804PlaInclusi

Eina transversal

La durada del PLACI és de 4 anys a diferència de l’anterior, que era de 3, i això permetrà encadenar el pla en dues legislatures i no supeditar-lo al canvis polítics a l'ajuntament. A la vegada, el PLACI, més reduït en accions, incorpora fitxes d'avaluació quantitativa i qualitativa per anar valorant progressivament el seu desplegament. 

Amb aquest objectiu, es generen dos espais de seguiment -per la vessant tècnica l’Espai Estratègic de Coordinació i per la política el Comitè Directiu- que estaran formats per les regidories més estretament vinculades al PLACI. D’aquesta manera, s’integrarà i es coordinarà el treball dels diferents departaments i regidories de l’Ajuntament, entre elles la d’Acció Comunitària, Participació i Igualtat, la d’Afers Socials, Educació i Política Lingüística, Salut i Dependència, Acció Cívica i Joventut, Empresa i Ocupació o Habitatge, entre d’altres. A nivell extern però, el PLACI també amplia l’abast de la participació, a través de la Taula de Cohesió Social, així com a través de les taules específiques de Pobresa Energètica, de les Capacitats, de Salut Comunitària i també d’Habitatge.

Amb la participació de totes les parts, el PLACI marca una estratègia global de ciutat per integrar els diferents agents que actuen al territori i fer-ho amb una visió comunitària. És per això, que el nou pla es concep com una eina i no com un objectiu en sí mateix per generar aquesta estratègia inclusiva per planificar i impulsar les polítiques destinades a combatre l’exclusió social i millorar les condicions de vida de la ciutadania tot promovent l’acció comunitària.

Consulteu el Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva de Valls 

Consulteu el resum del Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva de Valls 

VALLS · 4 D’AGOST DE 2021