Principals Acords de Junta de Govern

Principals Acords de Junta de Govern

Aprovació definitiva del Projecte de reforma del pavelló poliesportiu del Vilar. La Junta de Govern ha aprovat definitivament el projecte redactat per l'empresa INTEC VALLS ENGINYERIA, SLP. El projecte contempla les millores de les cobertes del pavelló, la instal·lació de noves graderies i una nova tanca d'hoquei patins, la reforma dels tancaments i els accessos, el desplaçament de la xarxa de gas natural i la renovació de la coberta corba de policarbonat. El pressupost d'execució per contracte ascendeix a 406.795,15 € IVA inclòs.

Aprovació definitiva del projecte del futur Espai Jove al Centre Històric. La Junta de Govern ha aprovat definitivament el projecte presentat per l'arquitecte Alfons Güell Baró, per un pressupost d'execució per contracte de 295.400,46 € IVA inclòs. El nou Espai Jove serà un equipament que ha de convertir-se en centre de referència d’activitats juvenils i punt de trobada de col·lectius i entitats. L’equipament s’instal·larà en els baixos d’un edifici situat entre el carrer de Sant Antoni i la plaça de les Escudelles, al Centre Històric. El projecte preveu la reforma dels espais per adaptar-los a les necessitats i serveis d’un punt d’informació juvenil, però a la vegada contempla una transformació integral del local per convertir-lo en un equipament dinàmic, polivalent i connectat amb el seu entorn.

Inici expedient d’expropiació immoble situat a la Plaça de l'Oli, 6. La Junta ha aprovat l’inici de l'expedient per expropiar l'immoble situat a la Plaça de l'Oli, número 6. Aquest és el primer pas en un dels projectes més destacats en matèria de recuperació del Centre Històric: l'expropiació dels immobles del pany nord de la històrica Plaça de l'Oli. En aquest sentit, l’Ajuntament ha planificat l’expropiació dels immobles d’aquest àmbit per tal de rehabilitar-los i poder-los dedicar a la creació d'habitatge públic amb l'objectiu de dinamitzar social i econòmicament aquesta zona del Centre Històric, així com garantir la consolidació i rehabilitació dels edificis, façanes i elements catalogats com a Béns a Protegir i la intervenció en edificis que presenten patologies estructurals.

Aprovar subvenció nominativa a la Fundació Ciutat de Valls. La Junta de Govern acorda aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Ciutat de Valls i atorgar la subvenció de 22.500 € per les activitats que impulsa l’entitat.

VALLS · 26 D’OCTUBRE DE 2021