Vallsgenera impulsa un nou ajut dirigit a l’emprenedoria jove

Vallsgenera impulsa un nou ajut dirigit a l’emprenedoria jove

> Les sol·licituds de la subvenció, que pretén incentivar la creació d'empreses a Valls, es poden presentar fins el dia 8 de novembre

Vallsgenera ha obert una nova línia de subvenció amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria entre la població jove i facilitar així que es puguin crear el seu propi lloc de treball. En són beneficiàries les persones físiques o jurídiques que hagin iniciat una activitat de negoci amb domicili social a Valls entre l’1 d’octubre del 2020 i el 30 de setembre del 2021. La quantia màxima de la subvenció atorgada són 850€ per projecte d’emprenedoria i les sol·licituds es poden presentar fins el dilluns 8 de novembre. 

Els requisits per optar a la subvenció són: Tenir entre 18 i 35 anys; estar inscrits/es a la Borsa de Treball de l’IMDL Vallsgenera; estar empadronats al municipi de Valls amb una antiguitat de 6 mesos; haver posat en marxa un projecte empresarial a la ciutat durant l’any en curs; estar donats d’alta com usuaris en el servei d’emprenedora de Vallsgenera, haver realitzat el pla d’empresa i tinguin el certificat de viabilitat signat per entitat acreditada de Catalunya Emprèn; estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, fiscals i de Seguretat Social així com amb l’Ajuntament de Valls, en la data de la sol·licitud de la subvenció, i aportar un justificant de la despesa superior a la subvenció. 

Pel que fa a la concessió de les subvencions el criteri serà per estricte ordre de sol·licitud, sempre que compleixin els requisits establerts a les bases i d’acord amb la disponibilitat pressupostària del programa. Les sol·licituds d’ajut es formalitzaran i es presentaran a través del web de Vallsgenera, a l’apartat de tràmits (https://www.vallsgenera.cat/tramits) acompanyat de la documentació que es detalla: Instància de sol·licitud de subvenció; còpia del NIF/CIF del sol·licitant; en cas de ser persona jurídica còpia del CIF i estatuts; Pla d’empresa i certificat de viabilitat de l’empresa; alta IAE, fotocòpia del model 036/037 de l’Agència tributària; justificant de despesa superior a la subvenció sol·licitada; certificats, conforme l’empresa o entitat està al corrent de les obligacions tributàries, fiscals i amb la Seguretat Social, així com amb l’Ajuntament de Valls, i full de dades bancàries: número de compte bancari on domiciliar la subvenció.

211103CARTELL subvenciemprenedoriajove

VALLS · 3 DE NOVEMBRE DE 2021