El consum de substàncies i l'ús de pantalles a Valls és similar a la mitjana de Catalunya

El consum de substàncies i l'ús de pantalles a Valls és similar a la mitjana de Catalunya

> L'estudi diagnòstic de Spora Consultora Social, fet per encàrrec de l'Ajuntament de Valls, permet avaluar la situació i impulsar campanyes de prevenció, especialment entre la població més jove

> El consum de substàncies en adolescents, el consum d'alcohol, tabac i cànnabis a Valls presenta prevalences inferiors a la resta de Catalunya

>Consulteu el diagnosi.

220120Diagnosi

L'Ajuntament de Valls, d’acord amb el Pla Estratègic del Barri Antic aprovat l'any 2019, ha dut a terme un estudi diagnòstic sobre el consum de substàncies i l'ús de pantalles, que en el seu conjunt ha situat Valls lleugerament per sota de la mitjana de Catalunya.

El Pla Estratègic contemplava l'elaboració d'un pla local de prevenció de drogodependències i establia que s’havien de coordinar les polítiques locals amb l’acció del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta actuació s’havia de realitzar entre els anys 2019 i 2020, però la irrupció sobtada de la pandèmia de la Covid-19 va modificar els terminis. Finalment, els resultats de l’estudi elaborat per Spora Consultoria Social  s’han obtingut a finals de l'any 2021. Amb aquesta informació, des de la Taula de Salut Comunitària, juntament amb els diferents agents de salut de la ciutat, es podran analitzar els punts dèbils per tal d'impulsar campanyes de sensibilització i conscienciació dedicats a tota la ciutadania, però especialment a la població més jove. 

Els adolescents 

En general, els resultats proporcionats per l'estudi desprenen unes dades molt alineades amb la mitjana catalana. Pel que fa al consum de substàncies en adolescents, el consum d'alcohol, tabac i cànnabis a Valls presenta prevalences inferiors a la resta de Catalunya. Aquesta davallada en el consum es podria explicar tenint en compte les restriccions provocades per la pandèmia, ja que han comportat una disminució significativa del contacte social i l'accés a l'oci nocturn. De forma similar, els espais en què se sol consumir alcohol també s’han modificat arran de la pandèmia. Mentre que els espais de consum més habituals acostumaven a ser les discoteques, els bars o pubs i certs espais públics, el diagnòstic realitzat revela que actualment les cases (pròpies o d’altres persones) han passat a ser els principals espais de consum d’alcohol entre el jovent.

Entre els adolescents, tot i que en dècades precedents la prevalença de consum de substàncies en nois era superior a la de les noies, la tendència s'ha invertit, a excepció de les begudes energètiques, que són més consumides pels nois. Pel que fa als patrons de risc de consum d'alcohol, com les botellades, presenten prevalences inferiors a la ciutat en comparació amb Catalunya. L'estudi també conclou que el principal motiu pel quals els i les joves beuen alcohol és pel seu caràcter socialitzador, és divertit i anima les celebracions.

 

Els patrons de risc de consum d’alcohol, com per exemple la botellada i el binge-drinking (consum d’una elevada quantitat d’alcohol en un interval de temps curt) presenten prevalences inferiors a Valls en comparació amb Catalunya.

L'estudi també incloïa l'anàlisi de l'ús de pantalles entre la població vallenca. Els adolescents de la ciutat, com els de la resta de Catalunya, presenten prevalences altes a l’hora de destinar temps a l'ús d'internet amb finalitats recreatives, de manera que un 39% el fan servir entre 2 i 5 hores diàries i un 31,8% entre 5 i 8 hores diàries. Tal com passa a Catalunya, el percentatge d'adolescents de Valls que juguen a videojocs és molt elevat (72,2%), i és una pràctica més habitual en nois que en noies, els quals també destinen més despeses en micropagaments per aconseguir millores en el joc. Pel que fa al nombre de joves que han jugat diners en línia o de forma presencial, és inferior en comparació amb Catalunya. Es tracta d’una pràctica més comuna entre els nois que no pas entre les noies.

Els adults

En el cas del consum de substàncies en persones adultes, l'alcohol és la substància més consumida. Les prevalences de consum de les substàncies habituals (alcohol, cànnabis i begudes energètiques) són molt semblants a les de la resta del territori català, excepte amb el tabac, que a Valls registra un consum lleugerament superior. El consum de tranquil·litzants presenta prevalences lleugerament superiors a Valls en comparació amb Catalunya. En la franja adulta, els homes consumeixen més alcohol que les dones. Pel que fa a les substàncies que se solen consumir en contextos de festa i oci nocturn, com l’èxtasi, les amfetamines i l’speed, la cocaïna, els al·lucinògens, els bolets màgics i les NPS (new psychoactive substances) s’observa que el seu consum recreatiu, puntual i esporàdic, és a dir, aquell que es produeix menys d’una vegada a l’any, presenta percentatges superiors a Valls que a Catalunya. En canvi, el consum habitual d’aquestes substàncies presenta prevalences molt baixes i molt similars a les de Catalunya.

Pel que fa al temps destinat a l'ús d'internet amb finalitats recreatives com comunicar-se i entretenir-se, l’estudi conclou que és significativament inferior al de la franja adolescent. El joc amb diners a internet a Valls presenta dades molt similars a les de la resta del territori català, una pràctica realitzada majoritàriament per homes. Les restriccions provocades per la pandèmia de la Covid-19 semblen estar al darrera de la forta davallada que s’observa en el joc amb diners de forma presencial. 

Metodologia

Aquesta extensa diagnosi s'ha elaborat mitjançant la combinació de metodologies qualitatives i quantitatives per tal d'obtenir un coneixement exhaustiu dels camps estudiats. El procés d'elaboració s'ha organitzat en quatre fases de treball que s'han desenvolupat al llarg d'un any. La primera fase va consistir en una anàlisi documental a través de les fonts d'informació municipals i supramunicipals; la segona va comprendre les entrevistes diagnòstiques al cos tècnic de diverses àrees i a 11 agents clau en salut; la tercera es va centrar en la recollida de mostres, a través d'enquestes a joves i adults, fins a recopilar 397 qüestionaris de persones d'entre 14 i 18 anys, i 558 de persones de 15 a 64 anys; en la darrera fase es van analitzar totes les dades recollides i es va redactar l'informe executiu final.

 

VALLS · 20 DE GENER DE 2022