Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

El passat dilluns, 28 de març, es va aprovar a la sessió ordinària del plenari el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), un document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objectiu de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència.

L’elaboració d’un DUPROCIM requereix de l’anàlisi del municipi i de l’organització municipal. A l’anàlisi hi ha de detallar els diversos riscos existents i la vulnerabilitat municipal per dissenyar procediments operatius, que responguin a cada risc, (fitxes d’actuació, directori telefònic, catàleg de mitjans) i crear-ne la cartografia específica.

A nivell municipal, des de l’Ajuntament de Valls, s’han elaborat els següents plans d’emergències:

PROCICAT: Es un pla d’emergències multirisc, considera una sèrie de riscos territorials, entre els quals els es considera que poden afectar al municipi son:

RISCOS TERRITORIALS

- Emergències per pandèmies.

- Emergències per onades de calor i fred.

- Emergències per episodis de contaminació a l’Ebre aigües avall de l’embassament de Flix.

RISCOS ESPECIALS

INFOCAT: Risc d’incendis forestals.

INUNCAT: Risc per inundacions.

NEUCAT. Risc Emergències provocades per precipitacions en forma de neu.

SISMICAT:  Atenent als estudis realitzats en el pla especial d'Emergències Sísmiques de Catalunya el terme municipal de Valls li correspon una intensitat perillosa.

RISC QUIMIC (PLASEQTA). A Valls li correspon realitzar aquest pla ja que disposa d’una empresa química al polígon industrial de Valls.

VENCAT: El mestral és el vent de major força en el municipi. l principal risc ve donat per la possibilitat de despreniment i arrossegament d’objectes en zones urbanes i l'àrea del polígon industrial i que pot afectar a la circulació de vehicles i, especialment de vianants i per últim.

RISC QUIMIC EN TRANSPORT (TRANSCAT). El transport de mercaderies perilloses  porta associat un doble perill, el perill de la pròpia mercaderia per la seva naturalesa química i, d’altra banda, el perill del mitja de transport utilitzat ja sigui carretera o ferro-carril.

Podeu consultar els documents del DUPROCIM 2022 al següent enllaç.

 

VALLS · 29 DE MARÇ DE 2022