L’Ajuntament de Valls ha subvencionat amb 265.000 euros prop de 60 actuacions de rehabilitació d’edificis del Centre Històric en l’últim quinquenni

L’Ajuntament de Valls ha subvencionat amb 265.000 euros prop de 60 actuacions de rehabilitació d’edificis del Centre Històric en l’últim quinquenni

> L’any 2022 es va assolir un rècord històric d’inversió dels propietaris amb més de 200.000 euros en actuacions en 12 edificis

> Aquesta setmana s’obrirà la convocatòria 2023 que augmenta la partida fins els 80.000€

> La convocatòria 2024 de subvencions inclourà per primer cop l’ampliació de l’àmbit a immobles també de l’entorn del centre històric

L'Ajuntament de Valls ha concedit en el darrer quinquenni 265.000 euros en subvencions a la rehabilitació i recuperació d’edificis en l’àmbit del Centre Històric, el que ha permès en aquest període actuacions en un total de 58 immobles i una inversió per part dels propietaris que ha superat els 600.000 en total. L’evolució de les subvencions ha tendit, any rere any a incrementar-se i, d’aquesta manera, el 2022 s’ha assolit el rècord d’inversió privada per part dels propietaris, amb 206.000 euros i un total de 13 obres efectuades en 12 edificis de diferents zones del Centre Històric.

L’Ajuntament obrirà aquesta setmana la nova convocatòria de subvencions a la que s’hi podran acollir tots les obres de rehabilitació finalitzades entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023. Com a novetat, aquesta convocatòria augmenta fins als 80.000 euros la partida municipal de subvencions. 

A la vegada, per la convocatòria del 2024 s’està treballant amb l’ampliació de l’àmbit dels immobles subvencionables. Així, a més de les obres de rehabilitació d’edificis situats dins del Centre Històric estricte (interior del tomb de muralles), també s’hi podran acollir actuacions de l’entorn més immediat al barri antic. En concret, les noves bases de subvenció inclourien projectes executats en els diferents ravals, amb immobles del segle XVIII, XIX i inicis del XX, situats a l’exterior de les muralles de Valls. A més, l’Ajuntament també planteja facilitar que s’hi puguin acollir obres de rehabilitació que, pel seu major volum, s’han d’executar per fases durant diferents anys. En aquest cas, s’establirien unes bases més flexibles que permetessin als propietaris acollir-se a les subvencions d’acord amb les diferents fases dels projectes de rehabilitació dels immobles.

230919CentreHistoricSubvencions

Subvencions i 95% de bonificació de la llicència d'obres

Les obres de rehabilitació realitzades en els últims cinc anys i que han comptat amb subvenció municipal s'estenen per la major part del nucli antic. Així, a més de zones cèntriques com el de la Cort, també s'han rehabilitat edificis en altres àmbits. Només el 2022, per exemple, hi hagut obres de rehabilitació en edificis situats en entorns històrics i patrimonials com l’església de Sant Joan o el Call Jueu, però també en zones al voltant d’illes de cases de l’entorn del Carme, Pouet o Santa Marina, entre d’altres. Per volum destaca l’actuació de rehabilitació realitzada a l’històric edifici de Ca Lleonart a la plaça dels Alls, amb una important actuació per part dels propietaris que ha merescut el Premi a la Salvaguarda al Patrimoni 2023 que concedeix l’Institut d’Estudis Vallencs.

La línia de subvencions de l’Ajuntament de Valls està dirigida a contribuir al finançament de les obres de rehabilitació de façanes o adequació d'instal·lacions comunes dels edificis per adaptar-se a la normativa vigent. També s'hi poden acollir obres de rehabilitació de cobertes, de reposició de baixants, de millora de l'accessibilitat o de supressió de barreres arquitectòniques, així com l'enllumenat artístic d'immobles catalogats com a bens culturals d'interès local o nacional.

D'altra banda, també se subvencionen les actuacions en l'interior de les edificacions, de millores d'habitabilitat, així com enderrocs per a la rehabilitació, consolidació i recuperació dels immobles. A més, també formen part de les despeses subvencionables, els costos complementaris derivats d'autoritzacions administratives necessàries per a l'execució o tramitació, tant d'obra nova com de rehabilitació. 

Aquesta línia de subvencions específica es complementa amb els ajuts fiscals que ja s'apliquen des de fa cinc anys. En aquest sentit, les ordenances fiscals estableixen la pràctica gratuïtat de l'impost de construccions i obres, amb un 95% de bonificació a totes les actuacions a l'àmbit del Centre Històric o béns culturals d'interès local (BCIN) o nacional (BCIL) de la ciutat. Com a novetat per a l’any vinent, també s’ha establert una bonificació del 95% de l’Impost de Béns Immobles per a tots els habitatges impulsats per iniciatives cooperativistes amb finalitats socials que es construeixin a l’àmbit del centre històric. D’aquesta manera, l’Ajuntament fa un pas més en l’impuls de la creació d’habitatges al nucli antic.

 

Majors esforços per millorar el parc d’habitatges

L’increment dels ajuts municipals, acompanyat de la major inversió dels propietaris, està contribuint progressivament a la millora de l’estat de conservació dels edificis. Tot i així, les darreres dades de la diagnosi sobre l’estat de cobertes i façanes dels edificis del Centre Històric revelen que el 5,51% (55 immobles) encara presenten patologies molt greus, mentre que a un 17,64% (176) les patologies són de caràcter greu. En aquest sentit, un 9,6% dels edificis tenen problemes a la seva coberta, sobretot per humitats, teules mal col·locades o trencades, acumulació de materials i falta de manteniment. Un 48% dels immobles també presenten deficiències de consideració en façanes, tot i que en nivells de gravetat molt diversa, entre elles humitats, així com remats, revestiments o lloses de balcó en mal estat.

Les dades obtingudes amb la diagnosi permetran intensificar encara més la inspecció i incoació d’expedients a propietaris pel mal estat de les edificacions i, en el cas que no es reparin les deficiències, la imposició de multes i l’execució per part del mateix Ajuntament de les obres de reparació a càrrec de la propietat. En aquest sentit, una part important dels edificis en mal estat són propietat de bancs i grans tenidors i l’Ajuntament ja intensificat les sancions pel mal estat dels edificis.

>CONSULTEU MAPA D'ACTUACIONS SUBVENCIONADES 

VALLS · 19 DE SETEMBRE DE 2023