Altres

Altres

Altres

 • Formar part de les meses de contractació.
 • Emissió d'informes en matèria de llicències d'obres en cas de discrepància entre informe tècnic i jurídic.
 • Redacció de plecs de clàusules, corregint les que fan altre personal o redactant-les en la seva totalitat.
 • Redacció d'alguns contractes.
 • Redacció d'aguns convenis.
 • Redacció de propostes de resolucions en qualsevol qüestió per assumptes que es sotmeten a la Junta de veïns de l'EMD de Picamoixons, organismes autònoms i i Juntes generals de societats, i de part de les que van al Ple, Junta de Govern i comissions informatives.
 • Redacció de reglaments, bases de subvencions etc, en la seva totalitat o bé corregint les que fan altres persones.
 • Instrucció d'alguns expedients sancionadors de personal i normativa sectorial.
 • Fer de delegat de la Junta Electoral de Zona en període electoral.
 • Participació en processos de selecció de personal com a secretari o bé com a secretari-vocal.
 • Participació com a Secretari en òrgans de negociació del personal de l'Ajuntament.