Assessorament legal

Assessorament legal

Assessorament legal

Assessorament legal preceptiu, tant de l'Ajuntament com dels seus organismes autònoms i l'EMD de Picamoixons, que es concreta en:

Emissió d'informes previs en els següents supòsits:

  • A petició de l'Alcalde
  • A petició del portaveu d'un grup municipal
  • Si ho sol·licita 1/3 dels regidors
  • Tots aquells assumptes que requereixen una majoria especial. Entre d'altres:

Acords que afectin al terme municipal i els símbols del municipi
Reglament orgànic
Creació i adhesió a mancomunitats i altres organitzacions associatives
Transferència de funcions entre administracions
Cessions de béns per més de 5 anys i de quantia superior al 20 % dels recursos ordinaris del pressupost.
Municipalització de serveis
Forma de gestió de serveis
Operacions financeres que superin el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost
Planejament general
Alienació de béns per un import superior al 20 % dels recursos ordinaris del pressupost
Alteració de la qualificació jurídica de béns
cessió gratuïta de béns
Els plecs de clàusules de contractació

  • Informar, quan així sigui requerit en les sessions d'òrgans col·legiats per qui el presideixi, sobre els aspectes legals dels assumptes que es discuteixin.
  • Assessorar a la Corporació si es planteja alguna qüestió de dubtosa legalitat
  • Acompanyar a l'Alcalde en la signatura d'escriptures