Fe pública

Fe pública

Fe pública

 • Assistència com a Secretari a les reunions dels següents òrgans: Ple, Junta de govern, sis comissions informatives ordinàries, dos comissions informatives especials, Junta de portaveus, Consells rectors dels sis organismes autònoms,  òrgans consultius: Consell de dones, Consell econòmic i social, Comissió de patrimoni, Comitè de seguretat de la informació, Junta Local de Seguretat, Taula Mixta de planificació de l'oficina municipal d'escolarització de Valls i Junta de veïns de l'EMD de Picamoixons. Juntes general de les tres societats municipals: Gestió Pius Hospital, VIAS SAM i Provalls.
 • Fer les actes de les sessions d'aquests òrgans col·legiats.
 • Preparació dels assumptes que s'han d'incloure a l'ordre del dia de les sessions de Ple, Junta de Govern Local i Comissions informatives en col·laboració amb els caps d'àrea. Preparació dels assumptes que s'han d'incloure a l'ordre del dia de les societats municipals, EMD de Picamoixons i organismes autònoms.
 • Notificació de les convocatòries d'òrgans col·legiats.
 • Custodia de la documentació integra dels expedients inclosos a l'ordre del dia de les sessions d'òrgans col·legiats, que està a disposició dels seu membres.
 • Transcriure les resolucions als oportuns llibres de resolucions, portant-ne el control i arxiu.
 • Certificació de tots els acords i resolucions de presidència, regidories delegades i òrgans col·legiats.
 • Tramesa a l'administració estatal i autonòmica de còpia de les actes de les sessions d'òrgans col·legiats i extracte de les resolucions d'òrgans unipersonals.
 • Intervenció donant fe en diversos documents administratius: expropiacions, cessions, convenis etc.
 • Custòdia de registre d'interessos dels membres de la Corporació.
 • Custòdia de l'inventari de béns.
 • Custodia del Registre de parelles de fet.