Organigrama Municipal

Organigrama Municipal

 

 

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DECLARACIONS DE BÉNS I ACTIVITATS

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
  • M.ASUNCIÓN FERNÁNDEZ MONTCUSÍ
 
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
  • ESTER HUGUET ROSELLÓ
 
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS
DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS

 

 RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS REGIDORS 

Regidors amb retribució i règim de dedicació

  

 

Les retribucions es perceben en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions corresponents als càrrecs anteriorment detallats, sent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública. No obstant és incompatible amb la percepció de les indemnitzacions previstes al punt següent.

 

 

Indemnitzacions per assistències

Les reben només els regidors sense règim de dedicació i retribució

Sessions del Ple: 300 €/sessió.

Junta de Govern: 300 €/ sessió.

Junta de Portaveus:300 €/sessió

Comissions informatives: 100 €/sessió.

 

Les quantitats de les indemnitzacions s’actualitzaran anualment d’acord amb la variació que experimenti l’IPC

 

Utilitzem cookies, tant pròpies com de tercers, per a oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Al accedir a aquest domini està acceptant la seva instal·lació i ús en els termes de la nostra política de privacitat. Veure política de privacitat