Ple Municipal

Ple Municipal

Funcions dels Òrgans Municipals

El Govern i l'administració municipal correspon a l'Ajuntament, integrat per l'Alcalde i els Regidors.

L'organització municipal respon a les següents regles:

a) L'Alcalde, els Tinents d'Alcalde i el Ple.
b) La Junta de Govern Local existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu ajuntament.
c) En els municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys en què així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple, existiran, òrgans que tinguin per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. Tots els grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents als mateixos en proporció al nombre de Regidors que tinguin en el Ple.
d) La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions existeix en els municipis que el Ple així ho acordi, pel vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, o així ho disposi el seu Reglament orgànic.
e) La Comissió Especial de Comptes.

Les lleis de les comunitats autònomes sobre el règim local podran establir una organització municipal complementària a la prevista en el nombre anterior.

Els propis municipis, en els reglaments orgànics, podran establir i regular altres òrgans complementaris, de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en les lleis de les comunitats autònomes a les quals es refereix el nombre anterior.

L'Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions:

a) Dirigir el govern i l'administració municipal.
b) Representar a l'ajuntament.
c) Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
e) Dictar bàndols.
f) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, a exclusió de les contemplades a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
g) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
h) Exercir la prefectura superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entendrà sense perjudici del que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
i) Exercir la prefectura de la Policia Municipal.
j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
k) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit adonant al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
l) La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.
m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al Ple.
n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans. ñ) derogat
o) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.
p) derogat
q) L'atorgament de les llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
r) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
s) Les altres que expressament li atribueixin la lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Correspon així mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde.

L'Alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la prefectura superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les enunciades en els paràgrafs a), i), j), k), l) i m). No obstant això, podrà delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions contemplades en el paràgraf j).
 
El Ple, integrat per tots els Regidors, és presidit per l'Alcalde. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal les següents atribucions:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.
d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques. h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.
i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
n) derogat
ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.
o) derogat
p) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.

El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), i), f), g), h), i), l) i p), i al paràgraf anterior.

La Junta de Govern Local s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, adonant al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local:

a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, d'entre els Regidors.

L'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, en els Tinents d'Alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, pugui realitzar en favor de qualssevol Regidors, encara que no pertanyessin a aquella.
 
Correspon a la Comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

La comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sense perjudici de les quals corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb la seva legislació específica.
 

Competències Municipals

1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu la normativa.

2. El municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació.
b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.
c) Proveïment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.
d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
i) Fires, mercats centrals, places, llotges i comerç ambulant.
j) Protecció de la salubritat pública.
k) Cementiris i activitats funeràries.
l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
n) Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.
ñ) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

3. Les competències municipals en les matèries enunciades s’han de determinar per llei i s’ha d’avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals de conformitat amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.

4. La llei a què es refereix l’apartat anterior ha d’anar acompanyada d’una memòria econòmica que reflecteixi l’impacte sobre els recursos financers de les administracions públiques afectades i el compliment dels principis d’estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència del servei o l’activitat. La llei ha de preveure la dotació dels recursos necessaris per assegurar la suficiència financera de les entitats locals sense que això pugui comportar, en cap cas, un despesa més elevada de les administracions públiques.

Els projectes de lleis estatals s’han d’acompanyar d’un informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en què s’acreditin els criteris assenyalats abans.

5. La llei ha de determinar la competència municipal pròpia de què es tracti, i garantir que no es produeix una atribució simultània de la mateixa competència a una altra administració pública.

6. Els municipis han de prestar, en tot cas, els serveis següents:

a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
b) En els municipis amb una població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.
c) En els municipis amb una població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic.
d) En els municipis amb una població superior a 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.

7. En els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants és la diputació provincial o entitat equivalent la que ha de coordinar la prestació dels serveis següents:

a) Recollida i tractament de residus.
b) Proveïment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.
c) Neteja viària.
d) Accés als nuclis de població.
e) Pavimentació de vies urbanes.
f) Enllumenat públic.

Per coordinar l’esmentada prestació de serveis la diputació ha de proposar, amb la conformitat dels municipis afectats, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la forma de prestació, consistent en la prestació directa per la diputació o la implantació de fórmules de gestió compartida a través de consorcis, mancomunitats o altres fórmules. Per reduir els costos efectius dels serveis el Ministeri ha de decidir sobre la proposta formulada, que ha de tenir l’informe preceptiu de la comunitat autònoma si és l’Administració qui exerceix la tutela financera.

Quan el municipi justifiqui davant la diputació que pot prestar aquests serveis amb un cost efectiu inferior que el derivat de la forma de gestió proposada per la diputació provincial o entitat equivalent, el municipi pot assumir la prestació i coordinació d’aquests serveis si la diputació ho considera acreditat.

Quan la diputació o entitat equivalent assumeixi la prestació d’aquests serveis ha de repercutir als municipis el cost efectiu del servei en funció del seu ús. Si aquests serveis estan finançats per taxes i assumeix la seva prestació la diputació o entitat equivalent, ha de ser aquesta a qui vagi destinada la taxa per al finançament dels serveis.

8. L’assistència de les diputacions o entitats equivalents als municipis, que preveu l’article 36, s’ha de dirigir preferentment a l’establiment i la prestació adequada dels serveis mínims.

9. L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seves competències respectives, poden delegar en els municipis l’exercici de les seves competències.

La delegació ha de millorar l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser concorde amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La delegació ha de determinar l’abast, el contingut, les condicions i la durada d’aquesta, que no pot ser inferior a cinc anys, així com el control d’eficiència que es reservi l’Administració delegant i els mitjans personals, materials i econòmics, que aquesta assigni sense que pugui suposar una despesa més gran de les administracions públiques.

La delegació s’ha d’acompanyar d’una memòria econòmica on es justifiquin els principis a què es refereix el paràgraf segon d’aquest apartat i es valori l’impacte en la despesa de les administracions públiques afectades sense que, en cap cas, pugui comportar una despesa més gran d’aquestes.

10. Quan l’Estat o les comunitats autònomes deleguin en dos o més municipis de la mateixa província una o diverses competències comunes, aquesta delegació s’ha de fer seguint criteris homogenis.

L’Administració delegant pot sol·licitar l’assistència de les diputacions provincials o entitats equivalents per a la coordinació i el seguiment de les delegacions que preveu aquest apartat.

11. Amb l’objecte d’evitar duplicitats administratives, millorar la transparència dels serveis públics i el servei a la ciutadania i, en general, contribuir als processos de racionalització administrativa, generant un estalvi net de recursos, l’Administració de l’Estat i les de les comunitats autònomes poden delegar, seguint criteris homogenis, entre d’altres, les competències següents:

a) Vigilància i control de la contaminació ambiental.
b) Protecció del medi natural.
c) Prestació dels serveis socials, promoció de la igualtat d’oportunitats i la prevenció de la violència contra la dona.
d) Conservació o manteniment de centres sanitaris assistencials de titularitat de la comunitat autònoma.
e) Creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d’educació de titularitat pública de primer cicle d’educació infantil.
f) Realització d’activitats complementàries en els centres docents.
g) Gestió d’instal·lacions culturals de titularitat de la comunitat autònoma o de l’Estat, amb estricta subjecció a l’abast i les condicions que deriven de l’article 149.1.28a de la Constitució espanyola.
h) Gestió de les instal·lacions esportives de titularitat de la comunitat autònoma o de l’Estat, incloent-hi les situades en els centres docents quan s’usin fora de l’horari lectiu.
i) Inspecció i sanció d’establiments i activitats comercials.
j) Promoció i gestió turística.
k) Comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics.
l) Liquidació i recaptació de tributs propis de la comunitat autònoma o de l’Estat.
m) Inscripció d’associacions, empreses o entitats en els registres administratius de la comunitat autònoma o de l’Administració de l’Estat.
n) Gestió d’oficines unificades d’informació i tramitació administrativa.
o) Cooperació amb l’administració educativa a través dels centres associats de la Universitat Nacional d’Educació a Distància

12. L’Administració delegant, per dirigir i controlar l’exercici dels serveis delegats, pot dictar instruccions tècniques de caràcter general i recollir, en qualsevol moment, informació sobre la gestió municipal, així com enviar comissionats i formular els requeriments pertinents per a la reparació de les deficiències observades. En cas d’incompliment de les directrius, denegació de les informacions sol·licitades, o inobservança dels requeriments formulats, l’Administració delegant pot revocar la delegació o executar per si mateixa la competència delegada en substitució del municipi. Els actes del municipi es poden recórrer davant els òrgans competents de l’Administració delegant.

13. L’efectivitat de la delegació requereix la seva acceptació pel municipi interessat.

14. La delegació ha d’anar acompanyada en tot cas del finançament corresponent, per a la qual cosa és necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici econòmic, i és nul·la sense aquesta dotació.

L’incompliment de les obligacions financeres per part de l’Administració autonòmica delegant faculta l’entitat local delegada per compensar-les automàticament amb altres obligacions financeres que aquesta tingui amb aquella.

15. La disposició o l’acord de delegació ha d’establir les causes de revocació o renúncia de la delegació. Entre les causes de renúncia s’inclou l’incompliment de les obligacions financeres per part de l’Administració delegant o quan, per circumstàncies sobrevingudes, es justifiqui suficientment la impossibilitat del seu compliment per l’Administració en què han estat delegades sense detriment de l’exercici de les seves competències pròpies. L’acord de renúncia l’adopta el ple de la respectiva entitat local.

16. Les competències delegades s’exerceixen d’acord amb la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes.

 

Quan té lloc?

  El Ple Municipal te lloc els dilluns a les 17:00 hores de la tarda, sempre que no sigui festiu