Pressupostos participatius 2022

Pressupostos participatius 2022

Image

¿Com puc presentar la meva proposta?

Ho pots fer de dues maneres:

PROTOCOL DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
DE L’AJUNTAMENT DE VALLS - 2022

PRESENTACIO

El Protocol dels Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de Valls posa de manifest el compromís de l’Ajuntament per fomentar la participació democràtica real dels vallencs i vallenques mitjançant la participació en el destí d’una part dels pressupostos municipals alhora que en mostra les seves regles de funcionament.
D’aquesta manera es reconeix i es dona major protagonisme a la ciutadania en la construcció col·lectiva de la ciutat i en les decisions que l’hi afecten. Creiem fermament que la implicació de la ciutadania en els afers públics és bàsica per tal de reforçar la cohesió social i el sentiment de pertinença a la comunitat.


El pressupost participatiu, una de les polítiques de participació ciutadana de major compromís, vol ser l’eina a través de la qual apoderar la ciutadania perquè puguin incidir, de forma activa, en els assumptes públics tan en l’àmbit econòmic, polític, social i cultural. A més del component decisori, els Pressupostos Participatius incorporen accions destinades a millorar els canals de comunicació entre l’ajuntament i la ciutadania, així com generar espais de reflexió col·lectiva entorn les demandes i necessitats del municipi.


Aquesta aposta per la democràcia participativa com a nova forma de govern pretén que la ciutadania recuperi l'espai públic i intervingui de forma decidida en l'entorn que l'envolta.

Els objectius principals dels Pressupostos Participatius son:

  • Implicar la població en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics mitjançant un sistema reglat de participació.

  • Fomentar la participació mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania

  • Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les. En la present edició ens proposem els següents reptes per tal de millorar el procés participatiu:

  • Consolidar els pressupostos. Amb la realització d’un exercici innovador de democràcia participativa, després d’un període d’inactivitat marcat per la crisi sanitària del Covid-19.

  • Arribar al màxim de col·lectius possibles. Invertir esforços per augmentar la participació en aquells col·lectius en que el nivell de participació és baix.

  • Foment de la participació digital. L’Ajuntament impulsarà, en la mesura que sigui possible, mitjans tecnològics que facilitin la presentació de propostes i la votació electrònica de les mateixes.