Premis Dolors Vives i Rodon

Premis Dolors Vives i Rodon

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DOLORS VIVES I RODÓN DE L'AJUNTAMENT DE VALLS BASATS EN TREBALLS ACADÈMICS I ACTIVITATS QUE INCORPORIN LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 2022

1. Objecte i finalitat del premi

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular l'atorgament dels premis Dolors Vives i Rodón per a treballs acadèmics i activitats de diferent format duts a terme per alumnat de centres educatius de Valls durant el curs acadèmic 2021-2022 o per entitats de Valls durant l’any 2022.

La finalitat d’aquesta convocatòria és la incorporació de la perspectiva de gènere en actuacions de  formació, recerca i activitats amb l’objectiu final de promoure la igualtat efectiva entre dones i homes, o de visibilitzar la diversitat de gènere i afectivosexual. Aquest objectiu s'emmarca dins d'un dels principals eixos d’actuació del III Pla de polítiques de gènere i d'igualtat de Valls.

Enumerem, com a mostra, un seguit d’exemples de treballs acadèmics i d’activitats de diferent format que incorporen la perspectiva de gènere i poden ser susceptibles de ser premiats en aquesta convocatòria:

 • Treballs de recerca en què es mostri un descobriment fet per una dona
 • Visibilització de testimonis de masculinitats igualitàries
 • Visibilització de dones presents en àmbits (laborals, esportiu, ...) tradicionalment masculinitzats
 • Activitats que promoguin masculinitats igualitàries
 • Activitats que promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones
 • Activitats de prevenció de violències masclistes
 • Activitats de visibilització de la diversitat de gènere i d’orientació afectivo sexual
 • Activitats de reflexió i qüestionament sobre el model social cisheteronormatiu (el qual pressuposa que tothom ha de ser heterosexual i identificar-se amb el gènere que li van assignar al néixer)
 • Qualsevol altre treball acadèmic o activitat de diferent format que contempli la perspectiva de gènere des de qualsevol vessant.

2. Categories del premi

Per als premis Dolors Vives i Rodón s’estableixen les següents categories:

 1. Treballs de recerca de batxillerat
 2. Treballs curriculars de formació professional de grau mitjà o grau superior
 3. Activitats de diferents formats en centres educatius
 4. Activitats de diferents formats d’entitats

3. Beneficiaris i requisits de participació

A més dels requisits generals previstos en la base 6, 7 i 8 de les Bases Generals de Subvencions de l’Ajuntament de Valls i dels seus organismes autònoms, tota persona física o jurídica que vulgui participar en aquesta convocatòria ha de complir amb els següents requisits:

A) Treballs de recerca de batxillerat

 • L'autor/a del treball de recerca ha de ser menor de 25 anys en el moment presentar-lo. Aquesta condició s’acredita a través del document identificatiu de la persona participant (DNI, NIE, passaport).
 • En el supòsit que la persona participant sigui menor d'edat, la sol·licitud de participació en el premi ha d'anar a nom de la persona que la representa legalment.
 • Haver estat estudiant de batxillerat en un dels centres de secundària del municipi de Valls durant el curs acadèmic 2021-2022.
 • Haver presentat el mateix treball de recerca, a títol individual, que es presenta al premi al centre on s’han cursat els estudis durant el curs acadèmic 2021-2022. Aquesta condició s’acreditarà mitjançant un certificat emès per la direcció del centre educatiu o docent que ha tutoritzat el treball.

Requisits del treball:

 • Ser un treball original, centrat o basat en temàtica d'estudis de dones, de gènere o bé haver inclòs la perspectiva de gènere en la investigació realitzada.

 

B) Treball de formació professional de grau mitjà o grau superior

 • Haver estat estudiant el cicle formatiu de grau mitjà o superior en un dels centres de secundària del municipi de Valls durant el curs acadèmic 2021-2022.
 • En el supòsit que la persona participant sigui menor d'edat, la sol·licitud de participació en el premi ha d'anar a nom de la persona que la representa legalment.
 • Haver presentat el mateix treball, a títol individual o grupal (màxim cinc persones), en alguna de les matèries curriculars incloses en els estudis cursats durant el curs acadèmic 2021-2022 al centre on es cursen els estudis. Aquesta condició s’acreditarà mitjançant un certificat emès per la direcció del centre educatiu o docent que ha tutoritzat el treball. Quan sigui un treball grupal, n’hi ha prou amb què una de les persones que integren el grup presenti la instància d'inscripció com a representant de tot el grup.

Requisits del treball:

 • Ser un treball original, centrat o basat en temàtica d'estudis de dones i gènere o bé haver inclòs la perspectiva de gènere en el treball realitzat.

C) Activitats de diferents formats en centres educatius

 • Ser un centre docent dels autoritzats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat amb seu en l’àmbit de la ciutat de Valls.

Requisits del projecte o activitat:  

 • Ser un projecte o activitat original, desenvolupada amb perspectiva de gènere i/o que fomenti la igualtat efectiva entre dones i homes o la visibilització de la diversitat d'identitat de gènere i afectivosexual en la comunitat educativa.
 • S’inclouen en aquesta categoria els projectes o activitats de diferents formats com poden ser: música, dansa, teatre, exposicions, projectes educatius, etc.

D) Activitats de diferents formats d’entitat

 • Estar inscrita com a entitat al registre general d’entitats de l’Ajuntament de Valls.
 • Tenir seu social al municipi de Valls.

Requisits de l’activitat:

 • Ser una activitat original, desenvolupada amb perspectiva de gènere i/o que fomenti la igualtat efectiva entre dones i homes o la visibilització de la diversitat d'identitat de gènere i afectivosexual.
 • Activitats de diferents formats (tallers, conferències...) que l’entitat hagi realitzat i finalitzat entre l’1 de gener fins el 30 de setembre de l’any 2022 al municipi de Valls.

 

4. Règim de concessió de subvencions

Concurrència competitiva.

5. Forma i terminis de presentació de la sol·licituds

5.1. Formes de presentació de les sol·licituds

Les persones, centres docents o entitats sol·licitants que es vulguin acollir a aquests premis han de formalitzar la seva sol·licitud mitjançant instància tipus disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Valls (https://seu.valls.cat/).

La presentació de les sol·licituds es podrà fer per dos mitjans:

 • Telemàticament: mitjançant el tràmit específic a la seu electrònica municipal https://seu.valls.cat
 • Presencialment (només per a persones físiques): presentant la instància tipus al Registre General de l'Ajuntament de Valls (Plaça del Blat, 1) juntament amb la documentació necessària.

5.2. Documentació i informació a incorporar amb la sol·licitud

Per formalitzar la sol·licitud de participació en el premi, les persones sol·licitants han de presentar la documentació següent:

 1. Instància tipus degudament complementada.
 2. Document identificatiu de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) que presenta la instància, ja sigui a títol individual o en representació d'una persona física menor d'edat o persona jurídica. En el cas que la persona actuï en representació d’una altra persona física o jurídica haurà d’acreditar que està facultada per a fer-ho.
 3. Per a la instància presencial s’hauran d’aportar dues còpies del treball, programa o activitat en format paper. En el cas de la documentació associada a la categoria A i B, el nom i cognoms de les persones participants no podran constar en el treball, aquest serà presentat amb un pseudònim.
 4. Per a la instància telemàtica s’haurà d’aportar el treball, programa o activitat en versió PDF. En el cas de la documentació associada a la categoria A i B, el nom i cognoms de les persones participants no podran constar en el treball, aquest serà presentat amb un pseudònim.

La documentació que ja estigui a disposició de l’Ajuntament de Valls no cal que es presenti.

La sol·licitud presentada que no inclogui la documentació necessària serà directament exclosa, sense perjudici del que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat no es tindrà en compte cap documentació lliurada que no acompanyi la corresponent sol·licitud.

6. Terminis de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud s'estableix en 15 dies hàbils a comptar a partir de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). No s'acceptarà cap sol·licitud fora d’aquest termini. Fins el 18 de novembre de 2022.

7. Esmenes a les sol·licituds presentades

Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar a les persones sol·licitants un termini de 10 dies per solucionar els defectes, omissions o per ampliar la informació si fos convenient.

8. Criteris objectius d'atorgament del premi

El jurat valorarà cada categoria del premi individualment. Els criteris objectius que s’utilitzaran per a la valoració seran els següents segons cada categoria:

8.1. Categories A i B

Per a la valoració de les categories A i B s'aplicaran els següents criteris objectius:

 • Originalitat en el plantejament del tema i la metodologia emprada (fins a 50 punts).
 • Coherència en el plantejament dels objectius i el grau d'assoliment dels objectius plantejats en el treball (fins a 50 punts).
 • Coherència i rigor de les conclusions presentades (fins a 40 punts).
 • Adequada presentació i estructuració dels continguts del treball i l'ús adequat de recursos gràfics (fins a 30 punts).
 • Ús adequat de la llengua i la utilització de llenguatge inclusiu (fins a 30 punts).

Puntuació màxima: 200 punts.

La puntuació mínima que cal obtenir per ser guardonat amb aquest premi és de 100 punts.

8.2. Categories C i D

Per a la valoració de les categories C i D s'aplicaran els següents criteris objectius:

 • Originalitat de l’activitat presentada (fins a 50 punts).
 • Grau de transversalitat de l’activitat presentada en el centre educatiu o entitat (fins a 50 punts).
 • Coherència en el plantejament dels objectius i el grau d'assoliment dels mateixos en l’activitat plantejada (fins a 40 punts).
 • Adequada presentació i estructuració dels continguts de l’activitat presentada (fins a 30 punts).
 • Ús adequat de la llengua i la utilització de llenguatge inclusiu (fins a 30 punts).

Puntuació màxima: 200 punts.

La puntuació mínima que cal obtenir per ser guardonat amb aquest premi és de 100 punts.

 

9. Jurat del premi

Els premis es resoldran per un jurat format per:

 • El/la regidor/a d'Igualtat, o persona en qui delegui, que actua com a presidència del jurat.
 • El/la tècnic/a d’Igualtat de l'Ajuntament de Valls, que actua com a secretari/a del jurat.
 • El/a tècnic/a d'Ensenyament de l'Ajuntament de Valls.
 • Fins a tres de les membres del Consell Consultiu de Dones de Valls, nomenades a tal efecte per aquest òrgan.

Si ho considera convenient, el jurat pot demanar l'assessorament tècnic i professional que cregui necessari per completar l'avaluació dels treballs.

El jurat no tindrà accés al nom de les persones participants de les categories A i B fins que no es dicti resolució.

Els premis es poden declarar deserts.

El jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada. Si la persona, centre docent o entitat guardonada renúncia al premi aquest serà atorgat a qui hagi obtingut la posició següent en el llistat.

Els aspectes que no estiguin regulats en aquesta convocatòria ni en les Bases Generals de Subvenció de l’Ajuntament de Valls hauran de ser resolts pel jurat del premi.

El jurat no admetrà les sol·licituds que no compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria, i redactarà una memòria justificativa de les causes de la no-admissió.

10. Dotació econòmica dels premis

La dotació per a cada una de les categories és la següent:

 1. Treballs de recerca de batxillerat
 • Premi: 300€
 • Accèssit: llibre de temàtica feminista
 1. Treball de formació professional de grau mitjà o grau superior
 • Premi: 300€
 • Accèssit: llibre de temàtica feminista
 1. Activitats de diferents formats en centres educatius
 • Premi: diploma i lot de productes educatius
 1. Activitats de diferents formats d’entitat
 • Premi: diploma i dotació econòmica de 300€

El jurat es reserva el dret a atorgar un accèssit de 100 euros en alguna de les categories.

11. Crèdit pressupostari al qual s’imputa aquest premi

Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria:

Aplicació pressupostària:  21101-23100-48901 del pressupost de l’any 2022.

La quantia total màxima dels premis Dolors Vives i Rodón és de 1.000 euros.

12. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de subvencions

Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Regidoria d’Igualtat

Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern, segons el vigent règim de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria

13.  Termini de resolució

Tres mesos des de la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds, en tot cas abans del 31 de desembre de 2022.

 

14. Resolució de la convocatòria i publicació

La resolució del premi correspondrà a la Junta de Govern Local segons l’estructura municipal executiva, d'acord amb la proposta del jurat.

El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva, i la resolució de l’òrgan competent s’ha de publicar segons el previst en la base 14 de les Bases Generals de Subvencions de l’Ajuntament de Valls i dels seus organismes autònoms.

Contra la resolució que posarà fi a la via administrativa, es poden interposar, amb caràcter potestatiu, els recursos contemplats en les Bases Generals de Subvencions de l’Ajuntament de Valls i dels seus organismes autònoms per a tal finalitat.

 

15. Notificació i entrega de premis

Sense perjudici de l’establert en la base 14 de les Bases Generals de Subvencions de l’Ajuntament de Valls i dels seus organismes autònoms, referent a la resolució i publicació de les subvencions, una vegada el jurat hagi pres una decisió sobre l'atorgament del premi, les persones físiques o jurídiques que hagin resultat premiades seran notificades segon el que es preveu a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Durant el mes posterior a la notificació tindrà lloc l’acte de lliurament dels premis.

16. Acceptació de les bases i revocació de la subvenció

La subvenció s’entén acceptada si la persona, centre educatiu o entitat beneficiària no manifesta expressament el contrari en el termini de 10 dies a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució del premi.

Els supòsits d’acceptació i revocació d’aquest premis seran els previstos en les Bases Generals de Subvencions de l’Ajuntament de Valls i dels seus organismes autònoms.

 

17. Obligacions dels beneficiaris

Les obligacions de les persones beneficiaries, físiques o jurídiques, són les que es recullen en la base 8 de les Bases Generals de Subvencions de l’Ajuntament de Valls i dels seus organismes autònoms.

18. Pagament del premi

Sense perjudici de l’establert en les Bases Generals de Subvencions de l’Ajuntament de Valls i dels seus organismes autònoms, el pagament del premi s’efectuarà mitjançant transferència o xec bancari en el compte de l’entitat bancària indicat per la persona, centre o entitat guanyadora del premi. Aquest tràmit requerirà que la persona beneficiària acrediti, mitjançant un certificat emès per la pròpia entitat bancària, que efectivament la persona és titular del compte indicat. Aquesta documentació serà requerida als/a les beneficiàries, una vegada s’hagin resolt i notificat els premis.

19. Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Un extracte d’aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones que actua com a Sistema de Publicidad de Subvenciones, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

L'acord d'aprovació de la convocatòria serà publicat a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Valls.

Aquests premis s'atorguen als millors treballs sobre temàtica de gènere

La regidoria de Participació Ciutadana i Igualtat de l'Ajuntament de Valls, amb la col·laboració de la regidoria de Joventut, convoca per aquest 2016 els Premis Dolors Vives i Rodon que guardonen, per una banda, els millors treballs de recerca de batxillerat i els de síntesi de cicles formatius de grau superior de la ciutat, basats en estudis de dones i gènere. I per altra banda, i com a novetat aquest any, a activitats de diferent format basades en estudis de dones, gènere i d'igualtat realitzades als centres escolars de Valls.

 

L'objectiu dels Premis Dolors Vives i Rodon és potenciar la incorporació de la perspectiva de gènere i de l'estudi de les dones a la formació i la recerca tot promovent i donant difusió a la investigació de les dones i/o sobre les dones, per tal d'afavorir la igualtat de gènere. Aquest objectiu s'emmarca dins d'una de les línies de treball principals del Pla de Polítiques de Dones i d'Igualtat de Valls actualment vigent.

 

En la convocatòria de treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior basats en estudis de dones i gènere s'hi pot presentar l'alumnat dels centres de secundària de la ciutat que facin un treball de recerca o de síntesi sobre les dones i el gènere. Pel que fa a la convocatòria referent a les activitats de diferent format realitzades als centres escolars de Valls es vol incorporar la perspectiva de gènere i l'estudi de les dones a la formació i el foment de la igualtat en l'àmbit educatiu. Aquesta convocatòria abasta treballs o activitats realitzats als centres escolars vallencs.

 

El veredicte i l'acte de lliurament dels premis, dotats amb 290 € per al guanyador i 200 € per al segon premi de cada convocatòria, tindrà lloc durant el mes de novembre, coincidint amb el 25-N Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. El jurat dels premis està format per la regidora d'Igualtat, Núria Gavarró, les tècniques municipals Reyes Fuella del Servei d'Informació i Assessorament a les Dones i Rosa Secall d'Ensenyament, i tres membres del Consell Consultiu de Dones de Valls.

 

 

  Edicions Passades  

Convocatòria 2015

Premi de l'Ajuntament de Valls a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior basats en estudis de dones i gènere.

1a Edició dels Premis Dolors Vives  

   GUANYADORA

SEGON LLOC   

   LAIA CARMONA MIQUEL ALBA PALAU CENTELLES   

 

 

 

   

 

IMATGE GUANYADORS ANY 2015

 

 

Convocatòria 2016

2a Edició dels Premis Dolors Vives  

PRIMER PREMI: L'Evolució de la llei de l'avortament

   AUTORA:

SEGON PREMI: Néixer dona a l'època franquista

   AUTORA:  

   NOÈLIA SERRANO GUERRA JÚLIA GAGO CARBÓ  

   TUTORA: Montserrat Bové

   CENTRE: Institut Narcís Oller

TUTORA: Àngels Planes

   CENTRE: Institut Serra de Miramar

   

 

IMATGE GUANYADORS ANY 2016