Equip Bàsic d'Atenció Social Primària

Equip Bàsic d'Atenció Social Primària

Acollida:

Qualsevol ciutadà que demana ser atès per primera vegada pels Serveis Socials Municipals és acollit per un tècnic del servei d'Acollida (treballador social o educador social) qui valorarà, amb una entrevista individual o familiar, la demanda de cada persona.

En el cas que la situació que planteja l'usuari dels Serveis Socials requereixi una actuació més específica es deriva a l'àrea d'intervenció que pertoqui: Infància i família, Adults o Gent Gran.

Les funcions del servei d'Acollida són informar, orientar i valorar la situació de l'usuari.

Àrea d'infància i famílies

Aquesta àrea centra la intervenció en famílies amb fills menors de 18 anys.

Àrea d'adults

Aquesta àrea centra la intervenció en usuaris de 18 a 65 anys.

Àrea de gent gran

Aquesta àrea centra la intervenció a persones majors de 65 anys.

Destacats

Hort de Vilaniu
Centre Obert El Refugi
Pla Ciutadà d'Immigració de Valls
Pla d'Inclusió i Cohesió Social
Centre Obert Portal Nou
Serveis Socials Municipals