Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social (PLICS)

Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social (PLICS)

El Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió social de Valls és un instrument que disposa el municipi per afrontar la lluita contra l'exclusió social.

Per al disseny i implementació d'aquest es segueixen les directrius del Document Marc del Programa per al Desenvolupament de Plans Locals per a la Inclusió Social a Catalunya.

Els objectius estratègics, segueixen els principis generals d'actuació del Pla i són:

  • Debilitació dels factors generadors de processos d'exclusió i foment de l'autonomia de les persones.

  • Superació del marc estricte dels serveis socials.

  • Adequació de totes les accions a les diverses realitats territorials.

  • Foment del treball en xarxa.

  • Producció i transferència de coneixement.

  • Sensibilització respecte el fenomen de l'exclusió social i desenvolupament de polítiques innovadores per a la inclusió.

Destacats

Centre Obert El Refugi
Serveis Socials Municipals
Hort de Vilaniu
Pla d'Inclusió i Cohesió Social
Pla Ciutadà d'Immigració de Valls
Centre Obert Portal Nou