Pla d'Emergència Sequera

Pla d'Emergència Sequera

PLA D’EMERGÈNCIA EN SITUACIONS DE SEQUERA (MUNICIPI DE VALLS) 2023

D’acord amb el “Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera” (d’ara en endavant, PES) el qual va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, els titulars dels serveis d’abastaments d’aigua en alta i distribució domiciliària que prestin serveis a una població bàsica superior a 20.000 habitants han de redactar i actualitzar periòdicament el seu Pla de Emergència en Situació de Sequera (PE), amb el contingut mínim establert a mateix PES.

Image