PLA EDUCATIU D'ENTOR

PLA EDUCATIU D'ENTOR

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat

Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits. L’educació de ciutadans i ciutadanes per a un món complex i divers hauria de ser:

  • Integral: per abastar tots els aspectes de la persona. No solament ha d’instruir i ensinistrar en unes habilitats intel·lectuals determinades sinó que ha de facilitar també competències socials i proporcionar capacitats per adaptar-se i conviure en una societat canviant.
  • Contínua: per comprendre tot l’espai-temps vital. El temps de formació ja no es pot entendre avui parcel·lat, unes hores al dia (escola) i una època de la vida (infància i joventut), ha d’abastar tota la vida.
  • Arrelada: per tenir uns referents compartits. La incertesa que caracteritza els nostres temps fa que esdevinguin indispensables uns referents identitaris compartits que vinculin les persones a projectes de futur i que donin un sentit al treball i a la convivència.
  • Cohesionadora: per promoure la integració social. L’arribada de nous ciutadans i ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que requereixen una sèrie d’accions innovadores per promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús normalitzat de la llengua catalana en un marc multilingüe.
  • Inclusiva: per incloure a tothom. I per fer-ho possible ha de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol mena de marginació i exclusió.
  • En xarxa: per ser-ne tots corresponsables. És necessari teixir entre tots una xarxa educativa molt ben cohesionada i això requereix un treball ben articulat, coordinat i coherent de tots els organismes que treballen en l’atenció i l’educació dels membres més joves de la societat catalana.

 

Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari (SOAC)

 

Cartell SOACEl SOAC és un servei d’orientació educativa dirigit a totes les persones de 0 a 20 anys i a les seves famílies, per oferir un acompanyament i orientació en tota l’etapa educativa que els permeti gaudir de tota la informació i recursos necessaris per desenvolupar l’etapa i de totes les seves opcions, itineraris i serveis.

El SOAC és un servei inclòs en el PEE 0-20, dins del Departament d’Educació, el qual compta amb la figura d’Orientadora d’Àmbit Comunitari per al desenvolupament de les funcions del servei.

El Servei ofereix:

- Orientació i acompanyament als alumnes i a les seves famílies en les diferents etapes educatives per a la construcció d’itineraris personalitzats: elecció de centres, d’estudis post obligatoris, matriculacions, seguiment d’estudis superiors...

  • Coordinació amb tots els agents educatius per conèixer totes les necessitats del territori i poder actuar de manera preventiva sobre l’absentisme i l’abandonament escolar i treballar i acompanyar amb tots aquells casos ja existents.

- Proporcionar un enllaç amb tota la xarxa de serveis educatius formals i no formals, per garantir el coneixement i l’accés a tothom de tots els recursos existents.

 

 

 

Calendari d'activitats

Cartell PRIMAVERA 2024 page 0001