Pla educatiu de l'entorn

Pla educatiu de l'entorn

Què és?

El pla educatiu d’entorn és una proposta de cooperació educativa entre els diversos agents que educatius i socials que té com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

El  pla educatiu d’entorn abasta el temps escolar, l’extraescolar i el no-escolar dels infants i dels joves i incideix en els àmbits educatiu formal i no-formal, i familiar.

Principis i objectius

 • Els principis en els quals es basa el PEE són:
 • Corresponsabilització, participació i implicació de tots els agents educatius que actuen en un territori.
 • Cogestió, colideratge i cofinançament per part de les administracions implicades.
 • Voluntat de transformació social.
 • Descentralització, proximitat a la realitat i flexibilitat en els plantejaments
 • Innovació educativa per ajustar les respostes als nous reptes educatius.
 • Qualitat educativa com a element bàsic per a la igualtat d’oportunitats i èxit per a tothom.
 • Confiança, diàleg i consens com a instruments bàsics per al treball i aprenentatge en xarxa.
 • Coordinació perquè tots els agents que intervenen s’hi sentin vinculats, identificats i compromesos.
 • Millora com a resultat d’una cultura avaluativa constant.

Els objectius generals del PEE són:

 1. Contribuir a incrementar l’èxit acadèmic.
 2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització.
 3. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar.
 4. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
 5. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic.
 6. Potenciar l’educació en el lleure.
 7. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori

A qui va destinat

L’actuació de corresponsabilització educativa dels plans educatius d’entorn va adreçada, sobretot, a infants i joves de 0 a 18 anys dels centres educatius públics i privats concertats d’un municipi, amb una especial atenció als sectors socials més fràgils (nois i noies amb risc de marginació) i als més vulnerables (nois i noies adolescents ).