Activitats recreatives i d'espectacles públics de caràcter extraordinari

Activitats recreatives i d'espectacles públics de caràcter extraordinari

Activitats recreatives i d'espectacles públics de caràcter extraordinari

D’acord amb l’article 108 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, se sotmeten al règim de llicències i autoritzacions els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari definides a l'article 42.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

S'entenen com activitats recreatives de caràcter extraordinari aquelles que no estan incloses dins de la llicència, autorització o comunicació prèvia de l'establiment o espai obert al públic en qüestió.

Independentment d'això, també se sotmeten al règim d'intervenció en matèria de prevenció d'incendis establert per la Llei 3/2010.

 

Documents

 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Ordenança reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de Valls.
 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Informació sobre la tramitació d'Activitats Recreatives de Caràcter Extraordinari.
 • Model de memòria per a actuació en viu i perllongació de l'horari d'obertura en activitats musicals.
 • Model de memòria per a activitat extraordinària en bars i restaurants.
 • Model de memòria per a activitat extraordinària per a entitats, associacions i revetlles.
 • Model de declaració responsable per a activitats recreatives.

NOTA: La normativa anterior se cita únicament a títol indicatiu. Consulteu sempre la darrera versió de la normativa aplicable, ja que pot haver estat modificada amb posterioritat a la seva publicació, així com qualsevol altra normativa sectorial que pugui haver aparegut.

 

Tràmits relacionats

 • Comunicació d'actuació en viu i perllongació d'horari en activitats musicals.
 • Sol·licitud de llicència per a activitat recreativa de caràcter extraordinari.