Règim de comunicació d'obertura d'activitats

Règim de comunicació d'obertura d'activitats

Règim de comunicació d'obertura d'activitats

Queda sotmesa al Règim de Comunicació l'obertura d'activitats incloses a l'Annex 3 de la Llei 20/2009. Aquestes activitats no necessiten un permís o llicència prèvia, sinó que és suficient amb comunicar l'obertura en la forma legalment establerta, i en qualsevol cas, complint la legalitat vigent sota la responsabilitat del titular. Cal presentar la Comunicació a l'Ajuntament d'acord amb allò establert a l'ordenança municipal.

Independentment d'això, també se sotmeten al règim d'intervenció en matèria de prevenció d'incendis establert per la Llei 3/2010.

 

Documentos

  • Ordenança reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de Valls.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • Informació sobre la tramitació de la Comunicació.
  • Model de declaració responsable.
  • Model de memòria sanitària per a activitats alimentàries.
  • Model de declaració responsable per a activitats alimentàries.

NOTA: La normativa anterior se cita únicament a títol indicatiu. Consulteu sempre la darrera versió de la normativa aplicable, ja que pot haver estat modificada amb posterioritat a la seva publicació, així com qualsevol altra normativa sectorial que pugui haver aparegut.

 

Tràmits relacionats

  • Comunicació d'obertura d'activitat.