Règim d'autorització ambiental

Règim d'autorització ambiental

Règim d'autorització ambiental

Queda sotmesa al Règim d'Autorització Ambiental l'obertura d'activitats incloses a l'Annex 1 de la Llei 20/2009. Aquest règim depèn de la Generalitat de Catalunya i, per tant, cal fer la sol·licitud davant d'ella tot seguint els tràmits que aquesta estableixi.

Independentment d'això, també se sotmeten al règim d'intervenció en matèria de prevenció d'incendis establert per la Llei 3/2010.

 

Documents

  • Ordenança reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de Valls.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

NOTA: La normativa anterior se cita únicament a títol indicatiu. Consulteu sempre la darrera versió de la normativa aplicable, ja que pot haver estat modificada amb posterioritat a la seva publicació, així com qualsevol altra normativa sectorial que pugui haver aparegut.