Règim de llicència ambiental

Règim de llicència ambiental

Règim de llicència ambiental

Queda sotmesa al Règim de Llicència Ambiental l'obertura d'activitats incloses a l'Annex 2 de la Llei 20/2009. L'Ajuntament és l'organisme encarregat de concedir la llicència, de manera que cal fer la sol·licitud davant a aquest organisme d'acord amb allò establert a l'ordenança municipal.

Independentment d'això, també se sotmeten al règim d'intervenció en matèria de prevenció d'incendis establert per la Llei 3/2010.

 

Documents

  • Ordenança reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de Valls.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • Informació sobre la tramitació de la Llicència Ambiental.

NOTA: La normativa anterior se cita únicament a títol indicatiu. Consulteu sempre la darrera versió de la normativa aplicable, ja que pot haver estat modificada amb posterioritat a la seva publicació, així com qualsevol altra normativa sectorial que pugui haver aparegut.

 

Tràmits relacionats

  • Sol·licitud de Llicència Ambiental.