Règim de comunicació d'obertura d'activitats de baixa incidència

Règim de comunicació d'obertura d'activitats de baixa incidència

Règim de comunicació d'obertura d'activitats de baixa incidència

Queda sotmesa al Règim de Comunicació d'Activitats de Baixa Incidència (ABI) l'obertura d'activitats incloses a l'annex 4 de l'Ordenança reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de Valls. Aquestes activitats no necessiten un permís o llicència prèvia, sinó que és suficient amb comunicar l'obertura en la forma legalment establerta, i en qualsevol cas, complint la legalitat vigent sota la responsabilitat del titular. Cal presentar la Comunicació a l'Ajuntament d'acord amb allò establert a l'ordenança municipal.

Independentment d'això, també se sotmeten al règim d'intervenció en matèria de prevenció d'incendis establert per la Llei 3/2010.

 

Documents

  • Ordenança reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de Valls.
  • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • Informació sobre la tramitació de la Comunicació d'Activitats de Baixa Incidència (ABI).
  • Model de memòria d'activitats de baixa incidència (ABI).
  • Model de declaració responsable.
  • Model de memòria sanitària per a activitats alimentàries.
  • Model de declaració responsable per a activitats alimentàries.

NOTA: La normativa anterior se cita únicament a títol indicatiu. Consulteu sempre la darrera versió de la normativa aplicable, ja que pot haver estat modificada amb posterioritat a la seva publicació, així com qualsevol altra normativa sectorial que pugui haver aparegut.

 

Tràmits relacionats

  • Comunicació d'obertura d'activitat de baixa incidència.