Llicència d'obertura d'activitats recreatives

Llicència d'obertura d'activitats recreatives

Llicència d'obertura d'activitats recreatives

Queda sotmesa al Règim de Comunicació d'Obertura d'Activitats Recreatives l'obertura de les següents activitats, d'acord amb la Llei 11/2009 i el Decret 112/2010:

a) La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.

b) Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.

c) Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones.

d) Establiments oberts al públic d'activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l'aire lliure.

e) Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l'annex I del Decret 112/2010.

Cal presentar la Comunicació a l'Ajuntament d'acord amb allò establert a l'ordenança municipal. Independentment d'això, també se sotmeten al règim d'intervenció en matèria de prevenció d'incendis establert per la Llei 3/2010.

 

Documents

  • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
  • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
  • Ordenança reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de Valls.
  • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • Informació sobre la tramitació de la Comunicació d'Obertura d'Activitats Recreatives.
  • Model de declaració responsable per a activitats recreatives.
  • Model de memòria sanitària per a activitats de restauració.
  • Model de declaració responsable per a activitats alimentàries.

NOTA: La normativa anterior se cita únicament a títol indicatiu. Consulteu sempre la darrera versió de la normativa aplicable, ja que pot haver estat modificada amb posterioritat a la seva publicació, així com qualsevol altra normativa sectorial que pugui haver aparegut.

 

Tràmits

  • Comunicació d'obertura d'activitat recreativa.