Canvi de titularitat d'activitats

Canvi de titularitat d'activitats

Canvi de titularitat d'activitats

Cal tramitar un Canvi de Titularitat davant de l'Ajuntament en aquells casos en què una activitat amb llicència concedida o amb la comunicació d'obertura correctament realitzada passa a ser regentada per una altra persona o societat diferent de la que va obtenir la llicència o efectuà la comunicació.

Per poder tramitar un canvi de titular és imprescindible que l'activitat pre-existent ja disposi de llicència o que hagi efectuat la comunicació de forma correcta. En cas contrari, s'entén que en comptes d'un canvi de titularitat cal tramitar una nova llicència o comunicació.

Cal tenir en compte també que quan una activitat es troba tancada o sense funcionar durant 6 mesos, es considera com a finalitzada i per tant, per reprendre aquesta activitat (ja sigui per part del mateix titular o un de nou) cal tramitar una nova llicència o comunicació.

 

Documents

  • Ordenança reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de Valls.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Informació sobre la tramitació del canvi de titularitat.
  • Informació sobre la tramitació del canvi de titularitat en activitats recreatives.
  • Model de declaració responsable.
  • Model de declaració responsable d'activitat recreativa.

NOTA: La normativa anterior se cita únicament a títol indicatiu. Consulteu sempre la darrera versió de la normativa aplicable, ja que pot haver estat modificada amb posterioritat a la seva publicació, així com qualsevol altra normativa sectorial que pugui haver aparegut.

 

Tràmits ralcionats

  • Sol·licitud de canvi de titularitat.
  • Sol·licitud de canvi de titularitat per a activitats recreatives.